Modernismens hus och miljöer

Upprustning och omvandling

Vi har stor erfarenhet av upprustning och omvandling av modernismens och postmodernismens byggnader, parker och stadsmiljöer. Det är en tidsepok som ligger oss varmt om hjärtat och vars värden vi vill värna, samtidigt som nya kvalitéer behöver tillskapas när tiden ställer nya krav på funktion och innehåll. Vi arbetar som antikvariskt sakkunniga vid upprustning och ombyggnad av enskilda hus och fastigheter och vid utveckling av stadsdelar från tiden.

När områdena förtätas behöver även de offentliga rummen rustas upp. Vi har tillsammans med Stockholms stad genomfört ett flertal upprustningar av Stockholmsstilens parker och torg i Stockholms ytterstad från samma epok.

Läs mer om våra uppdrag inom omvandling och upprustning av modernismens miljöer:

Kulturmiljöutredningar

Stadsbyggnad och strategier

Landskapsarkitektur

Arkitektur och bostäder

Bostäder ritade av Nyréns Arkitektkontor, beställare SKB
Blackebergsvägen i Bromma, markanvisningstävling.
Analyskarta kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved.
Viktiga aspekter av planstrukturen. Kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved.
Hagdalen, plats för lek och bus
Hagdalen. Foto: Sten Jansin.

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Här hittar du alla i kulturmiljögruppen.