Blackebergsvägen etapp 2 och 3

Stockholm stad har genomfört planarbete för området mellan Blackeberg, Södra Ängby och Blackebergs Gård i Bromma. Ny bebyggelse tillförs i området för att bryta den barriärverkan som Blackebergsvägen idag skapar. Nyréns har på uppdrag av byggaktörerna utrett områdets kulturmiljövärden och bebyggelseförslagets påverkan på detsamma. Ett särskilt fokus har legat på att tydliggöra områdets visuellt avläsbara värden och karaktärsdrag.

 • Ort

  • Stockholm, Bromma
 • Beställare

  HSB, SKB samt Primula Byggnads AB
 • Status

  Genomfört 2018-2020
 • Kontaktperson

  Maria Engström

Planområdet ligger delvis inom Södra Ängbys riksintresse för kulturmiljö och ny bebyggelse föreslås inom riksintresseavgränsningen. Nya hus placeras även i mötet med Blackeberg och Blackebergs Gård, av stadsmuseet utpekade som två bebyggelseområden med höga kulturhistoriska värden och med delvis blåklassad bebyggelse. Genom detaljplanen byggs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken om till stadsgator i en ny och sammanhållen årsring.

Den nya bebyggelsen knyter samman de idag separerade stadsdelarna med varandra och nya offentliga rum skapas. I konsekvensanalysen har förslagets påverkan på de utpekade kulturhistoriska värdena beskrivits. Som ett stöd till förslagsutvecklingen har vi även deltagit i stadens plangruppmöten och formulerat rekommendationer för fortsatt bearbetning.

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida

Illustration som visar 1600-talslandsvägen mellan Stockholm slott och Drottningholms slott via Tyska Botten med vägdragning lika dagens Blackebergsvägen.
Analyskarta med kulturhistoriska visuellt värdebärande karaktärsdrag Dalgång mot Tyska Botten.
Analyskarta med kulturhistoriska visuellt bärande karaktärsdrag Blackeberg – Södra Ängby.
Analyskarta och sektion med kulturhistoriska visuellt värdebärande karaktärsdrag Blackebergs Gård.
Schematiska illustrationer över planstrukturens karaktärsdrag i grannskapsenheten Blackeberg.