Kulturmiljö

På Nyréns Arkitektkontor har vi en lång tradition av att integrera kulturhistoriska värden i vår arbetsprocess och gestaltning. Redan i mitten av 1990-talet anställdes vår första byggnadsantikvarie och kompetensområdet har fortsatt att utvecklas sedan dess. För oss är kulturarvet en resurs i utvecklingen, där vi tar platsens kulturhistoria och dess fysiska uttryck in i framtiden.

Att utveckla en miljö eller byggnad innebär att tillskapa nya kvalitéer, där det kulturhistoriska värdet står för långsiktighet, hållbarhet och återbruk. Det berättar om ett områdes historia, dåtidens innovationskraft och livet som levts där. Genom sina fysiska uttryck och den berättelse en plats bär på har den potential att ge brukare, besökare och boende mening vilket starkt kan bidra till förankring och därmed social hållbarhet.

”Kulturarvet är en resurs i utvecklingen, där vi tar platsens kulturhistoria och dess fysiska uttryck in i framtiden.”

På Nyréns arbetar många kompetenser tillsammans med frågorna. Genom att tidigt integrera kulturmiljöfrågorna i uppdragen får vi en smidigare och mer tids- och kostnadseffektiv process. Vi är kända för våra analyser och utredningar, och som stöd för att göra väl avvägda beslut i plan- och byggprocessen. Vi arbetar nära våra beställare, tvärdisciplinärt och med stor förståelse för varandras kompetenser. Det ger sömlösa övergångar mellan projektens olika skeden, där vi kan ta ansvar för genomförbarheten genom hela processen, och där kulturmiljövärdet ingår.

Utifrån en grundlig analys renoverar, gestaltar och planerar vi byggnader och miljöer. Vi månar om vår professionalism när vi gör avvägningar och tar ställning till kulturhistoriska värden. Det är viktigt att slutsatserna baseras på en väl underbyggd analys och argumentation. Underlagen ska hålla för länsstyrelsen att bedöma påverkan på riksintressen och kunna fungera för juridiska bedömningar under komplicerade byggprocesser. Vi utreder ett förslags påverkan i alla skalor, från utveckling av hela stadsdelar till enskilda objekt och fastigheter.

Då allmänhet och politiker många gånger är mottagare av våra produkter lägger vi stort värde vid att de ska vara lätta att kommunicera, med tydliga budskap och pedagogiska illustrationer.

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Urban Nilsson

Affärschef Kulturmiljö, byggnadsantikvarie

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Våra spetskompetenser inom kulturmiljö

Metodutveckling, Känslighet- och tålighetsanalys

Processtöd och metodik för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i plan- och byggprocessen.

Omvandling av industrimiljöer

Kulturmiljövärden som utgångspunkt för omvandling av verksamhetsområden till livskraftiga stadsdelar.

Modernismens hus och miljöer

Upprustning och omvandling