Hagsätra och Rågsved – Kulturmiljöanalys

Vi har på uppdrag av Stockholm stad tagit fram en kulturmiljöanalys för de båda stadsdelarna, inför att området utvecklas. I Hagsätra och Rågsved planeras uppemot 4 500 nya bostäder, mer service och förstärkta centrum för att öka tryggheten. Kulturmiljöanalysen är ett kunskapsunderlag som stöd för kulturmiljöfrågor i den fortsatta planprocessen.

  • Ort

    • Stockholm, Hagsätra och Rågsved
  • Beställare

    Exploateringskontoret, Stockholms stad
  • Status

    Genomfört 2017
  • Omslagsbild

    Hagsätra centrum 1960-tal, wordpress
  • Kontaktperson

    Nico van Gelderen

Analyskarta kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved.
Analyskarta som visar kulturhistoriskt viktiga aspekter av planstrukturen.

Syftet med kulturmiljöutredningen är att undersöka, beskriva och analysera vari de kul­turhistoriska kvaliteterna i stadsdelarna består. Den framtagna kunskapen ska fungera som ett stöd i planeringen så att de kulturhistoriska kvaliteterna kan tas tillvara som en tillgång i stadsutvecklingen. Syftet är också att kulturmil­jöanalysen ska utgöra ett underlag i den avväg­ning mellan allmänna (bl.a. kulturvärden) och enskilda intressen som ytterst görs av stadens tjänstemän och politiker.

Hagsätra och Rågsved är förorter som planerats och byggts ut under en begränsad tid. Sentida tillägg spelar en mycket underordnad roll. För­orterna speglar därför på ett tydligt sätt 1950-ta­lets stadsplanering och arkitektur och har som representanter för denna tid ett stort kulturhisto­riskt värde. Vid förtätning av förorterna är det ur kulturhistorisk synvinkel viktigt att utvecklingen sker med hänsyn till den befintliga karaktären.

Kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved. Oscar Bladh 1960 Källa: SSM
Flygfoto över västra Rågsved och Hagsätra. Snösätrahöjden i förgrunden, därefter den obebyggda eller med låg bebyggelse bebyggda dalgången. De höga punkthusen står alla i samma väderstreck och kontrasterar mot de lägre lamellerna som följer topografin. Oscar Bladh 1960. Källa: SSM

I rapporten finns en analys av områdets känslighet och tålighet som framför allt omfattar sta­dens mark. I denna har gjorts en prioritering av vilka karaktärer och funktioner som är viktigast att bevara i stadsutvecklingen, var man kan göra vissa förändringar och var man kan göra större ändringar. Som exempel är det centrala, rikt för­grenade, trafikseparerade park- och grönstråket mycket känsligt för ändring, liksom naturom­rådena i nordväst och sydost, vilka dels ingår i förorternas planerade kultur- och rekreationsytor, dels utgör länkar till områdets äldre historia och förhistoria. Industriområden och obebyggda ytor vid större vägar bedöms däremot som tåliga för ändringar.

Analysen avslutas med råd om hur de kul­turhistoriska kvaliteterna kan tas tillvara som en tillgång i stadsutvecklingen, t.ex. genom att bygga vidare på den karaktäristiska kombina­tionen topografi – grönska – trafikseparering – bebyggelse.

Kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved. När alla höga hus står vända åt samma håll skapas en skulptural effekt.
När alla höga hus står vända åt samma håll skapas en skulptural effekt.
Hagsätraskolans speciella aula i för Sverige ovanlig betongbrutalistisk stil.
Hagsätraskolans speciella aula i för Sverige ovanlig betongbrutalistisk stil.
Skivhus i Hagsätra. Kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved.
De höga husen förekommer alltid i grupp. Dessa skivhus annonserar Hagsätra från Huddingevägen.
Kulturmiljöanalys Hagsätra och Rågsved. De huvudsakligen förekommande hustyperna kontrasterar mot varann.
De huvudsakligen förekommande hustyperna kontrasterar mot varann.

Kulturmiljöanalysen är utförd på uppdrag av Exploateringskontoret vid Stockholms stad, och är en av flera utredningar som staden låter ta fram i planeringens tidiga skede. Utredningen är ett följduppdrag till Nyréns Arkitektkontors arbete med Analys och Strategi för de offentliga rummen i samma område.

Efter arbetet med kulturmiljöanalysen har Nyréns Arkitektkontor även utfört en kulturhistorisk konsekvensanalys av stadens struktur­skiss med förslag på förtätning inom stadsde­larna.

Läs mer om Fokus Hagsätra-Rågsved på Stockholm stads hemsida här.