Västra Hagsätra

Västra Hagsätra är den första planetappen inom stadens utvecklingsarbete för Hagsätra och Rågsved i södra Stockholm. Stadsdelens centrum ska bli tryggare och mer levande, nya bostäder ska byggas och kopplingen till Ormkärr i söder förbättras. Nyréns har fungerat som kulturhistoriskt stöd genom hela planprocessen.

 • Ort

  • Stockholm, Västra Hagsätra
 • Beställare

  Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Genomfört september 2020 (plansamråd), reviderad april 2022
 • Flygfoto

  Stockholms stad
 • Kontaktperson

  Linda Thörner

Planförslag med tillkommande bebyggelse i grått. Västra Hagsätra - Antikvarisk konsekvensanalys. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad och kulturmiljö
Planförslag med tillkommande bebyggelse i grått. Siffror anger delområden. Bildkälla: Stockholms stad

Planområdet ligger mellan Hagsätra centrum, Huddingevägen och Olshammarsgatan. I området planeras för 470 bostäder, förskola och en etiopisk kyrka. Bostäderna föreslås bli mellan 2 och 16 våningar, med ett nytt höghus som landmärke invid tunnelbanan. Utöver de nya bostäderna vill staden förbättra serviceutbudet och tryggheten genom en utveckling av Hagsätra centrum. Delar av dagens bebyggelse föreslås rivas och ersättas med nya hus och upprustade offentliga rum. Staden satsar även på att utveckla flera parker och stråk i området, så som Hagdalen och Ärtåkern, för vilka Nyréns landskapsarkitekter ritat upprustningsförslag på uppdrag av Trafikkontoret.

Vårt uppdrag har varit att fungera som antikvariskt stöd och bollplank åt stadsbyggnadskontoret genom gestaltningsprocessen, avseende planförslagets påverkan på de kulturhistoriska värdena. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan antikvarie, landskapsarkitekt och stadsplanerare, med återkommande avstämningar från tidiga skisser till färdig detaljplan. Framförallt har husens placering och volymverkan anpassats under processens gång, vilket har resulterat i att förslaget utvecklats med hänsyn till de kulturhistoriska aspekterna och intresset av god helhetsverkan.  

Jämförande bilder före och efter planens genomförande har använts som underlag för arbetet med konsekvensanalysen. Fotot till vänster visar dagens situation. Till höger en illustration av förslaget av Tengbom/Ikano.

Sektion genom planområdet som visar den nya centrummarkören. Till vänster vid Hagsätra torg och till höger bostäderna som bildar en ny bebyggelsefront mot Huddingevägen. Tillkommande bebyggelse i gult. Bild: Belatchew arkitekter och Tengbom. Västra Hagsätra - Antikvarisk konsekvensanalys. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad och kulturmiljö
Sektion genom planområdet som visar den nya bebyggelsen och höghuset som markör invid tunnelbanan invid Hagsätra centrum. Till höger i bild de nya bostäderna som bildar en ny bebyggelsefront mot Huddingevägen. Bild: Belatchew arkitekter och Tengbom
Vy av planförslaget sett från Ormkärr/Huddingevägen. Tillkommande bebyggelse i gult. Bild: Stockholms stad. Västra Hagsätra - Antikvarisk konsekvensanalys. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad och kulturmiljö
Vy av planförslaget sett från Ormkärr/Huddingevägen mot Hagsätra centrum. Tillkommande bebyggelse i gult. Bild: Stockholms stad

I planbeskrivningen tillhörande detaljplanen beskriver staden projektets förhållningssätt till de kulturhistoriska värdena: ”Kompletterande bebyggelse ska utformas som ett samtida tillägg med en tydlig gestaltningsidé och med hög arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen ska tydligt hänga samman arkitektoniskt och samspela på ett hänsynsfullt sätt med områdets karaktär och kulturhistoriska värden. Bebyggelsens placering, utformning och innehåll ska stärka Hagsätra centrum och tillskapa nya värden. Avvägningar har gjorts mellan bevarandet av befintliga kulturhistoriska värden och förstärkning av områdets sociala värden.”

Arbetet är sammanfattat i rapporten Västra Hagsätra – antikvarisk konsekvensanalys, vilken medföljt som en bilaga till planarbetet. Konsekvensanalysen av planförslaget baseras på slutsatserna i den Kulturmiljöanalys som Nyréns tog fram i mars 2017 för Hagsätra och Rågsved. I konsekvensanalysen beskrives förslagets påverkan och anpassning till omgivande bebyggelse, områdets övergripande stadsbild och parkmiljöer. Studier har skett av förslaget i en 3D-modell, genom sektioner och illustrationsmaterial som tillhandahållits av de olika byggaktörerna och deras arkitekter. Konsekvenserna har beskrivits för vart och ett av de olika bebyggelsetilläggen som föreslås inom planområdet. I rapporten sammanfattas även rekommendationer till bearbetningar under fortsatt plan- och genomförandeprocess.