Hagdalen

Precis på gränsen mellan Hagsätra och Rågsved ligger stadsdelsparken Hagdalen. På uppdrag av Trafikkontoret har Nyréns ritat ett upprustningsförslag. Nyréns har även tagit fram analys och strategi för de offentliga rummen i Hagsätra och Rågsved åt Exploateringskontoret. I detta arbete identifierades Hagdalen som en viktig målpunkt och grön lunga i området.

 • Ort

  • Stockholm, Hagsätra
 • Beställare

  Trafikkontoret, Stockholms stad
 • Omfattning

  3 hektar
 • Status

  Upprustning klar augusti 2020
 • Kontaktperson

  Camilla Kappel

Parken på ca 3 hektar är ursprungligen gestaltad av Erik Glemme på 50-talet. Den ligger i en vacker dalgång med framträdande berghällar och många stora, uppvuxna träd. Parken är välbesökt och används flitigt av bland annat boulespelare, skejtare, tonåringar, hundägare och barnfamiljer, för bollspel, skridskoåkning, promenader och grillning.

Vattenlek uppskattas av både stora och små parkbesökare. Foto: Nyréns

Parken har under lång tid varit i behov av upprustning för att kunna möta det ökade besökstryck som området står inför i och med den ökade exploatering som planeras i området.

I uppdraget ingick att genomföra en inledande brukardialog i området tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Fokus i detta dialogarbete var tjejerna i området. Synpunkterna omsattes till ett gestaltningsförslag som sen visades upp på ett samråd i parken för de boende.

Gestaltningsförslaget tar utgångspunkt i de befintliga kvaliteterna, brukardialogen och de historiska förutsättningarna. De karaktäristiska berghällarna har röjts fram och de ursprungliga murarna har synliggjorts.

I förslaget skapas plats för lek, nya mötesplatser, en aktivitetsyta med skate och basketboll. Parken har fått fler sittplatser för samvaro eller avskildhet, i sol eller skugga, picknickplatser samt en ”festplats” med grillar och linspänd belysning där det tidigare upplevdes något otryggt.

En spännande och unik vattenlek har skapats vid aktivitetsytan där man kan få svalka varma sommardagar.