Stadsbyggnad

Nyréns stadsbyggnadsuppdrag har stor bredd och spänner över olika skalor och skeden. Vi har mångårig erfarenhet av såväl kommunala planeringsprocesser som kompetens inom gestaltning och genomförande, vilket ger oss en god förståelse för hela stadsbyggnadsprocessen och olika aktörers behov.

Vi har en stark tilltro till stadsbyggandets möjligheter att styra samhällsutvecklingen i hållbar riktning som möter en framtid med förändrat klimat och nya levnadsvanor. Med stor omsorg om gestaltningen strävar vi efter att skapa jämlika, trygga och inspirerande stadsmiljöer. Gemensamt för våra uppdrag är att vi sätter människans behov och upplevelser i centrum och bygger förslagen på en grundlig analys av platsens förutsättningar.

Vi arbetar nära våra beställare mot en gemensam målbild, med nyfikenhet och ett stort engagemang. Vi är tvärdisciplinära i vår kompetens och bejakar ett brett perspektiv för att möta komplexiteten i stadsbyggnadsuppdragen. Vi har ett inkluderande arbetssätt där vi tar tillvara kontorets bredd av kompetenser och samverkar med specialister. Ofta kan också medborgarna vara viktiga medskapare i våra processer.

Våra uppdrag spänner från forskningsprojekt, analyser, utredningar och underlag för strategisk fysisk planering till gestaltning av hela stadsdelar och enskilda kvarter. Vi har erfarenhet av att följa projekt från tidig vision genom hela planprocessen. Vi arbetar med medborgardialoger och som processtöd med projektledning och workshops.

Kulturlivsanalys

Nyréns har utvecklat metoden där det lokala kulturlivet och dess identitet kartläggs och analyseras. Syftet är att identifiera kulturpotential och ta fram strategier för utveckling av det lokala kulturlivet när områden utvecklas. Resultatet kan användas i planprocessen för att stärka kontinuiteten vid en omvandling eller som ett underlag vid medborgardialog. Nyréns har tagit fram kulturlivsanalyser för Lövholmen, Hagsätra och Rågsved i Stockholm.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kulturlivsanalyser.

Vill du veta mer om stadsbyggnad? Kontakta mig.

Anna Karin Fallan

Affärschef Arkitektur, arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 36

E-postadress
annakarin.fallan@nyrens.se

Strukturplan över Godisfabriken i Gävle
Godisfabriken, f.d. Läkerolområdet i Gävle.
Rikare grannskap. Nyréns stadsbyggnad. Visualisering: Andreu Taberner
Visualisering från forskningsprojektet Rikare grannskap.