Kulturlivsanalyser

Hur ser kulturlivet ut idag? Vilken potential och vilka utmaningar har ett område och hur kan kultur och stadsbyggnad hjälpa? Hur kan en stadsomvandling berikas med den befintliga kulturella identiteten som finns i ett område? Nyréns arbetar med kulturlivsanalyser för att kartlägga befintligt kulturliv i ett område, dess potential, utmaningar och behov. Det kan handla om brist på lokaler såväl som upplevd otrygghet. Hur kan man stärka kulturlivet och ta tillvara kulturaktörers kunskap?

 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Kulturlivsanalys Hagsätra och Rågsved: Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen Stockholms stad
 • Beställare

  Kulturlivsanalys Lövholmen: JM, Skanska, Nordr, Cementa, Besqab och Järntorget
 • Kontaktperson

  Martin Losos

Kultur kan vara det mesta och vi som använder en stadsdel är på ett eller annat sätt kulturaktörer. Det lokala kulturlivet förbises ofta vid stadsomvandlingar vilket kan ge ett omvandlat område en upplevelse av identitetslöshet. Genom att kartlägga hur folk upplever och använder sin stadsdel kan förslag tas fram som utvecklar det lokala kulturlivet och använder det samma som en språngbräda för en möjlig ny kulturell identitet. Vi har tagit fram kulturlivsanalyser för Hagsätra och Rågsved samt för Lövholmen. Analyserna tas fram som underlag för fortsatt plan- och exploateringsprocess samt för kulturutveckling och verksamhetsstöd.

Kulturlivsanalyser ger en övergripande bild av det komplexa ekosystem som ett lokalt kulturliv samt vad som är socialt värdeskapande för det samma, vilket tenderar att förbises i många planeringsprocesser. Kulturlivsanalyser är ett nytt sätt att ta sig an stadsbyggnad på, där man genom att lyssna på ett brett spektrum av aktörer och boende tar till vara befintlig kunskap och kulturell identiteten. Med analyserna kan vi konkret arbeta med frågor som berör hållbar stadsbyggnad.

Kartläggningen av områdenas har gjorts genom insamling av kunskap och data samt genom samtal och intervjuer. I kulturlivsanalysen används en bred definition av kultur. Främst är det kulturverksamma som har intervjuats, såsom personal på bibliotek, kulturskola och folkets hus, men för att få en bred och nyanserad bild av kulturlivet har samtal också förts med företrädare för föreningar, trossamfund och fritidsgårdar samt med fastighetsägare, ungdomar, andra boende och stadens förvaltningar.

Målet med kulturlivsanalyserna är att:

 • Kartlägga det kulturliv som finns idag och beskriva förutsättningarna i närområdet.
 • Belysa det behov av kultur som kommer av planerat antal bostäder och verksamheter.
 • Beskriva områdets kulturella identitet och kulturpotential och lyfta fram nyckelaspekter för utveckling av kulturlivet.
 • Ta fram förslag, idéer och exempel som tar fasta på områdets kulturpotential och kan användas som inspiration i fortsatt planering.

Kulturlivsanalys för Lövholmen

”I vår kulturlivsanalys beskriver vi den kulturella identitet som idag redan är väletablerad på Lövholmen. Färgfabrikens breda verksamhet inom konst, kultur och stadsbyggnad har funnits här i många år och bidrar starkt till kulturlivet. Och flera av de tömda industrifastigheterna hyrts nu ut på rivningskontrakt i väntan på att stadsutvecklingsprocessen kommer i gång har. Bland annat finns 300 ateljéer för konstnärer, författare, musiker, designers och journalister. Vår kulturlivsanalys beskriver hur området ser ut idag och presenterar idéer kring hur man ska tillvara kulturkraftens värden och säkra så att kulturlivet även framöver får ta plats för bidra till att förstärka områdets identitet.”

Martin Losos, arkitekt och stadsplanerare

Se kulturlivsanalysen för Lövholmen här och för Hagsätra och Rågsved här.