Mellanbergsstråket

På uppdrag av Stockholms stad arbetar vi med strukturplan och utvecklingsidéer för Mellanbergsparken och stråket mellan Västertorp och Hägersten. Personnevägen ska omvandlas till en levande stadsgata med ny blandad bebyggelse. Mellanbergsparken ska utvecklas som områdets självklara gröna målpunkt och en ny sim- och idrottshall ska byggas. Alternativa utformningar för Västertorps trafikplats kommer att utredas och prövas.

  • Ort

    • Stockholm, Västertorp
  • Beställare

    Exploateringskontoret, Stockholms stad
  • Kontaktperson

    Johan Forsman Sachs
Mellanbergsparken Översiktsplan

Utvecklingen syftar till att uppnå översiktsplanens mål om en sammanhängande stad, med nya stråk och kopplingar som stärker sambanden mellan Hägerstensåsen och Västertorp samt över E4/Södertäljevägen mot Älvsjö och Fruängen.

Strukturen ska utgå från befintliga kvalitéer som ekologiska samband, stadsbilds- och kulturmiljövärden, men även lösa komplicerade förutsättningar för buller- och trafik och hantera stora skyfallsmängder. Att öka tryggheten och tillföra nya stadslivskvalitéer som möter en framtid med förändrat klimat och nya levnadsvanor är också viktiga frågeställningar.

I uppdraget arbetar Nyréns stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter nära ihop med stadens projektgrupp och teknikkonsulter inom trafik, ekologi, dagvatten m.fl. Resultatet av strukturplanearbetet ska ligga till grund för ett planprogram för området, i vilket mål och strategier för den fortsatta planeringen beskrivs. Som underlag till program- och strukturplanearbetet har Nyréns även tagit fram en landskapsanalys med rekommendationer och utvecklingsförslag för den offentliga miljön.

Bollplanen och gångstråket längs Hägerstensåsen i Mellanbergsparken
Bollplanen och gångstråket längs Hägerstensåsen i Mellanbergsparken
Personnevägen med tunnelbanebron över vägen
Personnevägen med tunnelbanebron över vägen

Mellanbergsparken Personnevägen, vy mot Simhall
Personnevägen, vy mot dagens sim-och idrottshall