Godisfabriken

Nyréns har tillsammans med AB Gavlegårdarna och Gävle kommun tagit fram strukturplan, kvalitetsprogram och detaljplan för utveckling av det f.d. Läkerolområdet i Gävle. Konceptet är starkt kopplat till platsen befintliga kvaliteter, den brokiga industribebyggelsen och det goda läget vid Gavleån i centrala Gävle. Områdets nya struktur och innehåll speglar Läkerols historiska framväxt, där verksamheter har fått växa fram organiskt över lång tid. 

 • Ort

  • Gävle, f.d. Läkerolområdet
 • Beställare

  Gavlegårdarna och Gävle kommun
 • Underkonsulter

  SWMS arkitektur
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Johan Forsman Sachs
Strukturplan över Godisfabriken i Gävle

Den nya stadsdelen innehåller en rik variation av bostadsbebyggelse, verksamheter och offentliga rum, där de nya tilläggen bidrar till att skapa nya förutsättningar för stadsliv tillsammans med de äldre strukturerna. Den unika mixen mellan gammalt och nytt kopplas på ett elegant sätt till det omgivande stadslandskapet via nya stråk och stadsgator. Godisfabrikens koncept syftar till att synliggöra platsens unika stadsbyggnadskvaliteter och att säkerställa dessa genom områdets nya innehåll och form. Fabriksområdets befintliga kvaliteter, de olika lagren som gör platsen unik, skapar tillsammans med nya mötesplatser, torg, verksamheter och bostäder – en ny stadsdel som blir en del av Gävles hållbara stadsutveckling.

Synlig historia
Fabriksområdets historia blir tydligt avläsbar både i struktur och karaktär. Äldre gatunamn plockas upp och ger namn åt nya platser och gator. Det äldre gatunätet som funnits på platsen tidigare synliggörs i strukturen och befintlig industribebyggelse sparas i anslutning till betydelsefulla platser. Den äldre historien blir en del av områdets nya historia.

Livliga stadsgator
Godisfabriken förbinds till omkringliggande Gävle via stadsgatorna Södra Skeppsbron, Styrmansgatan och Tredje tvärgatan. Södra Skeppsbron har potential att utvecklas till ett livligt urbant stråk med koppling in till Gävle centrum. Styrmansgatan och Tredje tvärgatan länkar Godisfabriken till viktiga målpunkter på Brynäs. Tillsammans utgör de omkringliggande stadsgatorna en viktig förutsättning och potential för Godisfabrikens integrering i Gävles befintliga.

Visualisering
Visualisering av Godisfabriken i Gävle

Myllrande inre grändstruktur
Som en kontrast till de livliga stadsgatorna skapas lugna småskalig rum i områdets inre. Nätets struktur bygger på den historiska kvarterstrukturen som vidareutvecklats till ett sammankopplat nät av gränder och småskaliga rum mellan kvarteren. Offentliga sociala vistelsegator för både boende och besökare.

Integrerande grönska
Godisfabriken får en sammanhållen grönstruktur, noga förankrad i befintliga kvaliteter. Den gröna stommen utgörs av ett nytt grönstråk som kopplar Godisfabriken till Stenebergsparken i söder och Gävle strand i norr. Industrispåret utgör en grön ryggrad för hela Godisfabriken och sammanbinder nya och äldre gröna platser längs spåret och vidare mot havet. Gränderna i områdets inre får rikligt med gatuträd och växtbäddar. Bostadsgårdarna blir gröna mötesplatser för grannar inom kvarteren – rekreativa rum för både vuxna, ungdomar och barn.

Gavleån
Godisfabriken kopplas rumslig till Gavleån med utblickar mot vattnet. En ny kajpromenad förbinder Gasklockorna med Godisfabriken och centrum. Platser kan utvecklas längs kajstråket där gaturum och passager från Godisfabriken möter vattnet. Den nya gästhamnen vid Alderholmsbron kan utvecklas till en mötesplats för boende inom Godisfabriken och besökare från andra delar av stan.

Läs mer om planerna för f.d. Läkerolområdet.