Hagsätra och Rågsved – Analys av och strategi för offentliga rum

Uppdragen med analys av och strategi för de offentliga rummen i Hagsätra och Rågsved ligger till grund för stadens satsningar och prioriteringar när stadsdelarna utvecklas. Området står inför en omfattande förtätning vilket kommer medföra en stor befolkningsökning. De offentliga miljöerna behöver rustas för att möta nya rekreationsbehov och ett ökat besökstryck.

 • Ort

  • Stockholm, Hagsätra och Rågsved
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Genomfört 2017
 • Kontaktperson

  Ia Westman
Analys av och strategi för offentliga rum i Hagsätra och Rågsved. Nyréns landskapsarkitekter
Kartering av stadsdelarnas olika natur- och parktyper

Fokus Hagsätra Rågsved är ett av Stockholm stads utpekade områden stadsutveckling, med särskild betoning på social hållbarhet. Stadsdelarna har ett mycket bra läge nära kollektivtrafik och natur, och det finns stora möjligheter att utveckla området. Staden planerar för 3000-4500 nya bostäder och vill tillföra mer service och aktiviteter, för att öka tryggheten och jämställdheten för alla. Ett speciellt fokus ligger på att utveckla de lokala centrumen och stadsdelens parker, gångstråk och andra offentliga miljöer där många människor möts.

Utredningen presenteras i två rapporter: ”Hagsätra-Rågsved – Analys av offentliga rum”, vilken beskriver stadsdelarnas förutsättningar, kvalitéer, utmaningar och utvecklingsbehov, samt ”Hagsätra-Rågsved – Strategi för de offentliga rummen” som föreslår åtgärder och prioriteringar som stöd för staden i den kommande utvecklingen. Arbetet är utfört på uppdrag av och i nära dialog med Exploateringskontoret.

Analys av offentliga rum

De offentliga rummen i Hagsätra och Rågsved har flera genomgående karakteristiska landskapsdrag som är typiska för de båda stadsdelarna. Hela området är planerat med ett sammanhängande nät av parker och gröna promenader, där man kan röra sig bilfritt mellan olika målpunkter. Det gröna nätverket är en stor kvalitet.

Analys av och strategi för offentliga rum i Hagsätra och Rågsved. Nyréns landskapsarkitekter
Kartering av närhet till kvarterspark och parkernas innehåll

Den kontrastrika topografin skapar ett spännande och varierat landskap. De vackra parkrummen ligger placerade i dalgångarna vilket varit en medveten gestaltningsidé då området byggdes. Naturmarken är hela tiden närvarande både i form av blandskog och berg i dagen. Många vackra tidstypiska detaljer som stödmurar och trappor i granit är bevarade i områdets offentliga miljöer.

Men orienterbarheten i områdena kan förbättras och många av parkerna saknar ett varierat innehåll. Stadsdelarnas centrum behöver få en bättre koppling till omgivningarna. En stadsdelspark saknas i Hagsätra och Ormkärr saknar en tydlig kvarterspark. I Rågsved ligger Rågdalen som till ytan uppfyller kraven för en stadsdelspark men där innehållet kan bli bättre. Stora delar av områdena är även kraftigt bullerstörda från omgivande infrastruktur.

Det finns flera vackra parkstråk som går genom området. Här kan boende gå och cykla utan att passera en gata. Men på flera ställen behöver orienterbarheten förbättras.

Analys och strategi för de offentliga rummen i Hagsätra och Rågsved

Strategi för de offentliga rummen

Strategin utgår ifrån analysen och stadens styrdokument samt övriga planeringsunderlag som tagits fram i den planeringsprocess som pågår. Strategin kan sammanfattas i följande punkter:

• Utveckla de offentliga rummen för att möta en växande befolkning

• Förstärk det gröna nätverket och utveckla viktiga parker/promenader

• Lyft fram regionala målpunkter

• Skapa en stadsdelspark i varje stadsdel

• Utveckla små och stora kvartersparker

• Ta tillvara stadsdelarnas identitet

• Stärk lokala stadsdelscentrum

• Höj kvaliteten i de offentliga rummen

• Skapa fler platser för unga och äldre

• Förstärk gröna entréer

• Skapa nya stadsgator

• Bygg in ekosystemtjänster i offentliga miljöer

• Lyft fram stadsdelarnas gröna pärlor och platser

Strategi offentliga rum Hagsätra och Rågsved
Karta som sammanfattar de föreslagna strategierna