Lövholmen

Sedan lång tid pågår en detaljplaneprocess för Lövholmen med målet att omvandla det slutna industri- och verksamhetsområdet, som avvecklats sedan 1980-talet, till en öppen och blandad stadsmiljö. Tillsammans med byggaktörerna har Nyréns arbetat med hur Lövholmens historia skulle kunna fungera som en positiv resurs som på olika sätt tas tillvara i den framtida stadsmiljön. I uppdraget har en ny metod tagits fram för att skapa samsyn och samverkan kring gestaltning av kulturhistoriska värden under planprocessen.

 • Ort

  • Stockholm, Lövholmen
 • Beställare

  Byggaktörerna genom Skanska, Nordr, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget
 • Status

  Genomfört 2020-2023
 • Kontaktperson

  Urban Nilsson

Kort om Lövholmen

Lövholmens industriområdeshistoria inleddes på 1860-talet när järnvägen drogs förbi Liljeholmen. Marken var billig, vilket gjorde att en rad verksamheter snabbt etablerade sig på Liljeholmsvikens södra sida, mittemot Hornstull. Platsen kom att bli Stockholms första industriförort. Lövholmen hade sin storhetstid under efterkrigstiden, då främst med färgtillverkning och betongindustri. Under 1980-talet började industriområdet gradvis att avvecklas. Sedan dess har Lövholmen utvecklats till en viktig nod för Stockholms kulturliv och området är idag ett väletablerat kulturkluster med ateljéverksamhet och utställningslokaler i till exempel Färgfabriken.

Stockholm stad har en pågående planprocess att omvandla Lövholmens verksamhetsområde till en ny blandad stadsdel. Området har en rik industrihistoria och hyser flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, t.ex. Färgfabriken i den tidigare Palmcrantzka fabriken. Lövholmen är dessutom ett uttryck för Stockholm som en stad byggd i en skärgård vilket såväl strandlinje som berg i dagen är konkreta bevis för.

När vi som kulturmiljöspecialister blev inkopplade i processen fanns redan en strukturplan på plats och ett första samråd hade genomförts (år 2017). Länsstyrelsen hade under detta framfört synpunkter på att kulturmiljön inte togs tillräckligt på allvar i utbyggnadsförslaget. Stockholms stad hade markanvisat området till flera olika byggaktörer som var och en ansvarade för sin fastighet.

Efter samrådet såg staden ett behov av att skapa samsyn och ta ett helhetsgrepp över hur de kulturhistoriska värdena bättre kunde tillvaratas. Vårt uppdrag blev därför, att på uppdrag av byggaktörerna, leda denna arbetsprocess.

Kulturmiljöstöd Lövholmen. Nyréns antikvarier
Verksamheter och fastighetsgränser på Lövholmen

Workshopledande, utgångspunkter för gestaltning och handbok för kulturmiljön

Nyréns kulturmiljögrupp har på uppdrag av Lövholmens byggaktörer lett tre workshops på olika teman: att balansera platsen historia mot ny bebyggelse, bevarande av fysiska uttryck och stadsrummets industriella karaktär. Samarbetet mellan oss och projektets olika deltagare resulterade i att vi tog fram rapporten Lövholmen kulturmiljö – utgångspunkter för gestaltning, vilket följts upp med den mer konkreta 7 byggstenar – en handbok för kulturmiljön på Lövholmen i Stockholm. I ett omvandlat Lövholmen finns en välavvägd balans mellan den bevarade kulturhistoriska miljön, en gestaltad berättelse om platsens historia och stadsrummets nya form.

”Under flera år har staden genomfört ett omfattande planarbete kring omvandlingen av industriområdet Lövholmen invid Liljeholmen. Redan 2006–2008 utförde Nyréns antikvariska undersökningar i området, men då var staden och fastighetsägarna ännu inte beredda att ta det helhetsgrepp om Lövholmens kulturmiljö som de glädjande nog gör nu. Vi fick förtroendet att utforma och genomföra en serie workshops med syfte att forma en ny stadsdel förankrad i platsens historia.”

Linda Thörner och Urban Nilsson, byggnadsantikvarier
Kulturmiljöstöd Lövholmen. Nyréns antikvarier

Urval av foton från området som visar exempel på kulturhistoriska kvalitéer. Sedan industrins avveckling under 1980-talet har Lövholmen utvecklats till en viktig nod för Stockholms kulturliv, till exempel genom Färgfabriken och en stor mängd konstnärsateljéer.

Kulturmiljöstöd Lövholmen. Nyréns antikvarier

För att kunna prata om området som ett industriellt arv måste det finnas en kritisk massa kvar av fysiska lämningar i ett industriområde, men då många av husen är i dåligt skick kommer omfattande rivningar att bli nödvändiga. För att bevara miljön som källa till kunskap och förståelse behöver platsens historia därför berättas och gestaltas på andra sätt än enbart genom de historiska lämningarna.

Det kan exempelvis ske genom utställningar, bibehållna rumsligheter i den yttre miljön eller markbeläggningar på ett torg. Kajer, strandkanter, bevarat berg i dagen och platsbildningar är kvalitéer i miljön som kan tas tillvara.

Bygglådan, workshopmetodik

Inför genomförandet av serien av workshops tog vi fram en ny metodik, som utgår från en bygglåda med tematiska byggstenar och frågekort.

Målet var att skapa samverkan och synergier mellan staden, byggaktörerna och deras arkitekter, för att tillsammans se helheten och nå en punkt med till lika delar tillvaratagande och kulturhistoriskt grundad gestaltning.

Bygglådan var ett lustfyllt verktyg som gav konkreta idéer kring hur synergier kan uppnås mellan byggnader och uterum, och hur en tredimensionell industriell brokighet kan uppnås i den nya stadsdelen. Ett planförslag där de olika kulturhistoriska kvalitéerna genomsyrar gestaltningen och vävs in i förslaget, som varpen i en väv.

Läs mer om planeringen av Lövholmen på Stockholm stads projektsida Stockholm Växer här.