Påverkan på världsarv och riksintressen för kulturmiljövården

Nyréns har lång erfarenhet att utreda och beskriva påverkan kulturhistoriska värden inom riksintresse- och världsarvsområden. Inom dessa miljöer får endast förändringar genomföras, som medför att de utpekade kulturhistoriska sammanhangen är fortsatt avläsbara.

I Stockholms centrala delar och andra attraktiva markområden finns ett högt tryck på fastighetsutveckling och exploatering. Många av miljöerna hyser så stora kulturhistoriska värden, som särskilt tydligt berättar om kulturhistoriska sammanhang i landskapet, att de pekats ut som riksintressen av Riksantikvarieämbetet. Några områden är av så stort värde att de bedöms vara av betydelse för hela mänskligheten, och har av UNESCO klassats som världsarv.

Vi medverkar som kulturmiljöexpertis vid utbyggnader inom riksintressen och världsarv, i alla skalor från enskilda fastigheter till större stadsutvecklingsprojekt. I våra kulturmiljöutredningar och konsekvensbeskrivningar redogör vi för hur befintliga värden tar sig uttryck på platsen och hur ny exploatering kan komma att påverka desamma. Utvecklingen kan även stärka och berika kulturmiljön om kulturarvet utnyttjas som en resurs i planeringen. Vi använder oss av tydliga och pedagogiska illustrationer och har utvecklat nya illustrationstekniker för att visuellt tydliggöra påverkan, exempelvis siluettstudier, analyskartor, vysekvenser och fotomontage. Påverkan beskrivs och viktas. En sortering kan ske från lokal och kommunal nivå, till påverkan på regional nivå eller för hela riket.

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården

Många av våra uppdrag har varit för planprojekt med svåra avväganden inom riksintresset för Stockholms innerstad, men även områden i ytterstaden. Vi tar en aktiv del i planarbetet som kulturmiljöstöd under processens gång och lägger stor vikt vid en god dialog för hur påverkan kan mildras och hanteras. Stadens planprojekt har i flera fall gått vidare för juridisk prövning efter överklagan, som exempelvis de uppmärksammade projekten för nytt Nobelmuseum på Blasieholmen och utbyggnaden av Sturegallerian. Våra utredningar används då även för juridiska bedömningar under komplicerade byggprocesser och utgör underlag för bl.a. länsstyrelsens bedömningar.

Centralstationsområdet Stockholm. Nyréns kulturmiljö
Siluettstudie, Centralstationsområdet i Stockholm

Exempel på analyser och konsekvensbeskrivningar som berör riksintresse:

Exempel på analyser och konsekvensbeskrivningar som berör världsarv:

  • Skogskyrkogården i Stockholm
  • Örlogsstaden Karlskrona.
Världsarv. Karlskrona. Nyréns kulturmiljö
Illustration ur konsekvensanalys för världsarvet Karlskrona. Heritage Impact Assessment, Karlskrona kulturhus.

Läs mer om riksintressen för kulturmiljövården hos Riksantikvarieämbetet här.

Läs mer om våra världsarv hos svenska Unescorådet här.

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Här hittar du alla i kulturmiljögruppen.