Hagsätra och Rågsved – Konsekvensanalys av strukturskiss

Stockholm Stad genomför ett större stadsutvecklingsprojekt för stadsdelarna kallat Fokus Hagsätra Rågsved. Nyréns har genomfört en kulturhistorisk konsekvensanalys av den strukturskiss som staden lät ta fram, inför färdigställandet av ett utbyggnadsförslag som visar var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga.

 • Ort

  • Stockholm, Hagsätra och Rågsved
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Genomfört 2019
 • Kontaktperson

  Nico van Gelderen

Syftet med konsekvensanalysen är att tidigt tydliggöra förslagets påverkan på de kulturhistoriska värdena, så att staden i möjligaste mån kan ta hänsyn till dessa i stadsutvecklingen. Påverkan på kulturmiljön beskrivs utifrån ett mycket översiktligt material, dels den övergripande strukturskissen med volymer placerade på ett ortofoto i olika fokusområden, dels utifrån numrerade platser inom de olika fokusområdena.

Vi har genomfört uppdraget i en tvärdisciplinär grupp med antikvarier och landskapsarkitekter och i nära dialog med stadens handläggare. Vi har besökt varje plats i fält och resonerat om de olika bebyggelseförslagens konsekvenser på plats i stadslandskapet. Konsekvensanalysen av planförslaget baseras på slutsatserna i den Kulturmiljöanalys som Nyréns tog fram i mars 2017 för Hagsätra och Rågsved. Konsekvenserna har beskrivits på en övergripande nivå samt kortfattat för varje föreslagen plats. I rapporten sammanfattas även rekommendationer till bearbetningar under fortsatt planprocess.

Både kulturmil­jöanalysen och konsekvensbeskrivningen utgör underlag i den avväg­ning mellan allmänna (bl.a. kulturvärden) och enskilda intressen som ytterst görs av stadens tjänstemän och politiker. I prioriteringen och avvägningen mellan olika intressen ska besluten vila på kunskap. Genom nära dialog med staden har vi skapat förståelse för avgörande aspekter i kulturmiljön och kunnat hjälpa handläggaren med argument och strategiska avvägningar, så att de kulturhistoriska kvaliteterna kan tas tillvara som en tillgång i stadsutvecklingen.  

Hagsätra och Rågsved - Konsekvensanalys av strukturskiss Strukturskissen som legat till grund för konsekvensanalysen är framtaget av Tovatt Architects & Planners på uppdrag av Stockholms stad 2018-06-15
Strukturskissen som legat till grund för konsekvensanalysen är framtaget av Tovatt Architects & Planners på uppdrag av Stockholms stad 2018-06-15.
Fokusområde Rågsvedsvägen med föreslagna ytor för utveckling. Illustration: Stockholm stad. Hagsätra och Rågsved - Konsekvensanalys av strukturskiss
Fokusområde Rågsvedsvägen med föreslagna ytor för utveckling. Illustration: Stockholm stad