Liljeholmen centrum

Nyréns har på uppdrag av Citycon AB tagit fram en kulturmiljöutredning med integrerad landskapsanalys och en konsekvensanalys för ny bebyggelse vid Liljeholmens centrum i Stockholm. I uppdragen ingick att utreda förutsättningarna inför en omvandling av centrumbebyggelsen och bedöma förslagets påverkan på de kulturhistoriska värdena. Utredningen fungerar som ett underlag i stadens arbete med att ta fram ny detaljplan.

 • Ort

  • Stockholm, Liljeholmen
 • Beställare

  Citycon AB
 • Status

  Kulturmiljöutredning 2019, konsekvensanalys inför plansamråd 2020
 • Flygfoto

  Stockholms stad
 • Kontaktperson

  Linda Thörner

Liljeholmen har under de senaste tjugo åren genomgått stora förändringar, genom överdäckning av tunnelbanan, utbyggnaden av Liljeholmstorgets galleria och uppförandet av nya stadskvarter. Citycon AB har för avsikt att utveckla området vidare genom utbyggnad av köpcentret, nya och utbyggda kontorshus samt hotell, cirka 120 bostäder och en förskola för att ytterligare stärka knutpunkten. Platsen hyser samtidigt rekreativa och kulturhistoriska värden som påverkas av utvecklingen. Inför planarbetet identifierade Stockholms stad därför ett antal utredningsbehov, bland annat vad gäller kulturmiljö och landskap. Genom att tidigt tydliggöra de kulturhistoriska värdena ges större möjlighet att ta hänsyn till dessa i stadsutvecklingen.

Historisk karta från 1750. Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier

Historisk karta från 1750, då Liljeholmen fortfarande var ett landsbygdsområde utanför stadens gräns. Ur Kungl. bibliotekets samlingar

Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier

Flygfoto över Liljeholmen från 2001, sett norrut mot Hornstull. Området är en stor byggarbetsplats där överdäckningen av tunnelbanan och utvecklingen av det nya stadsdelscentrumet har påbörjats.

Kulturmiljöutredning

Kulturmiljöutredningen redogör för platsens kulturhistoriska värde samt identifierar och beskriver områdets värdebärande egenskaper i stadsbilden.  Vid identifikation av kulturhistoriskt värde har tyngdpunkten lagts på helheten. Miljön har sitt värde i att delarna ingår i ett kulturhistoriskt sammanhang som även i framtiden är möjligt att läsa av.

Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier
Analyskartor som visar bebyggelsens ålder och karaktär.
Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier

Flera olika metoder har använts för att beskriva, analysera och förklara projektområdet och stadsbilden. Historiken har kartlagts i vid bemärkelse, både i relation till ett större sammanhang och i relation till närområdet, liksom utifrån landskapet fysiska förutsättningar. Utvalda byggnader i planområdet har beskrivits mer detaljerat med analys av kulturhistoriska värde. För att underlätta prioriteringar och beslut om enskilda byggnader under planprocessen har Nyréns modell för analys av känslighet respektive tålighet mot förändring använts. En värdering redovisats för varje byggnad, baserat på dess kulturhistoriska värde.

Illustration landskapsanalys

Landskapsanalysen är baserad på Kevin Lynchs analysmodell och beskriver landskapets upplevelsevärden. Kartläggningen innefattar visuella aspekter och element av stadslandskapet såsom landmärken, siktlinjer, viktiga rumsbildningar och stråk.

Då utvecklingen av Liljeholmens centrum kommer påverka stadsbilden har ett antal vyer valts ut, som anses särskilt viktiga för upplevelsen av stadsbilden. Vyerna täcker både Liljeholmens omgivning – Trekanten och närliggande höjder – samt Liljeholmens centrum från nära håll. Förändringar i dessa vyer kan på olika sätt påverka landskapets upplevelsevärden och de kulturhistoriska värdena.

Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier
Liljeholmstorget med dagens centrumbebyggelse.
Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier
Vy från Nybohovsbacken över Liljeholmstorget.
Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier
Vy från strandpromenaden längs trekanten mot Liljeholmstorget.

Konsekvensanalys

Inför plansamrådet genomfördes en konsekvensanalys av det aktuella planförslaget. Analysen är baserad på de utpekade vyerna i kulturmiljöutredningen, i vilka utbyggnadsförslaget ritats in. I konsekvensanalysen beskrivs förslagets påverkan och anpassning till omgivande bebyggelse och övergripande stadsbild och parkmiljöer. Förslagets påverkan på landskapsrum, stadsfront och siluett har beskrivits, och en sammanvägd bedömning gjorts som visar förslagets påverkan från respektive plats på en skala från liten till stor påverkan.

Liljeholmen centrum kulturmiljöutredning. Nyréns antikvarier. Foto Stockholms stad

Flygfoto över Liljeholmstorget och sjön Trekanten. Ny bebyggelse föreslås tillskapas genom en tillbyggnad ovanpå centrum, överdäckning av tunnelbanan och på en parkering vid parken. Bildkälla: Stockholms stad

Läs mer om utvecklingen av Liljeholmens centrum hos Citycon AB här och på Stockholm stads projektsida här.