Södra Sabbatsberg

Sabbatsberg i centrala Stockholm är ett område med en rik kulturhistoria. I samband med att staden påbörjade programarbete för ny bebyggelse inom området har Nyréns haft uppdrag åt AFA Fastigheter som kulturmiljöstöd under planprocessen.

 • Ort

  • Stockholm, Södra Sabbatsberg
 • Beställare

  AFA Fastigheter AB, Region Stockholm och Castellum AB
 • Status

  Kulturmiljöanalys 2019, Konsekvensbeskrivning 2020-2021
 • Kontaktperson

  Urban Nilsson

Sedan 1700-talet har det inom Sabbatsberg funnits bland annat värdshus, hälsobrunn, olika parker, ålderdomshem och sjukhus, vilket har resulterat i flera överlappande tidslager som fortfarande går att läsa i kulturmiljön. På 1880-talet uppfördes en gasklocka i södra delen av Sabbatsberg. Denna revs i början av 1970-talet och 10 år senare stod nya bostadskvarter färdiga på gasklockans plats.

Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Sabbatsbergs läge mellan Torsgatan och Dalagatan, med Vasaparken i norr. Programområdet markerat i rött. Kulturmiljöutredningen omfattar ett större område där även norra delen av Sabbatsberg ingår.
Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Vid planeringen av det nya Sabbatsberg är det närmast en självklarhet att utgå från den variationsrikedom som ligger i platsens mångskiftande historia. Närmast till hands ligger de fysiska uttryck som fortfarande finns på platsen – topografin, brunns- och sjukhusepokerna m.fl. Strukturellt kan även mer undflyende värden tas tillvara, utvecklas och nytolkas. Sådana kvaliteter som idag är dolda eller t.o.m. försvunna men som format platsen genom historien.
Södra delen av Sabbatsberg med bostäder på f.d. gasklockans plats, utblick åt väster mot Kungsholmen.

Kulturmiljöutredningen utgör ett av flera planeringsunderlag i planprocessen. Syftet är att ge råd och rekommendationer för hur en exploatering kan genomföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Den innehåller en redogörelse för Sabbatsberg historia, en analys av historiska kartor, en karakterisering av nuläget och en kulturhistorisk värdering av planområdet och närmiljön.

Dessutom viktas värdena och indelas efter om de har betydelse för riket, staden eller närmiljön. Området ligger inom Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och inom utredningsområdet finns flera av uttrycken för riksintresset representerade.

Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Illustration som visar bebyggelsens ålder.
Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Illustration som visar parkmiljö med värdefulla träd.

Utredningen är rikligt illustrerad med historiska och nytagna fotografier, historiska kartor och nya kartor som visar t.ex. ålder på byggnader och vägar, viktiga karaktärer, siktlinjer, vyer, värdefulla strukturer m.m. Syftet har varit att få till ett så pedagogiskt uppbyggt dokument som möjligt. Utredningen avslutas med rekommendationer i punktform, som tar upp vad man bör tänka på i den fortsatta planprocessen. Det gäller exempelvis viktiga stråk/kopplingar och siktlinjer, viktiga historiska strukturer och vad man kan ta fasta på vid gestaltning av nya byggnader.

Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Södra Sabbatsberg med kvarvarande delar av den tidigare sjukhusparken.

Konsekvensbeskrivning av planprogrammet

2018 påbörjades Stockholms stads programarbete för ett större område i Södra Sabbatsberg. Syftet var att ta ett helhetsgrepp över stadsdelens utveckling tillsammans med berörda fastighetsägare. I programmet föreslås en utvidgning av stenstaden med nya stadskvarter från Dalagatan över Sabbatsberg mot Torsgatan. De nya kvarteren flyttar stenstadens front västerut samtidigt som äldre sjukhusbebyggelse rivs. Programmet föreslår ett grundförslag för Södra Sabbatsberg som helhet, inom vilket alternativ för bebyggelseplacering, skala och bevarande prövas i två delområden. Alternativa scenarion prövas för bevarande eller rivning och ny gestaltning av bostadskvarteren på f.d. gasklockans plats.

I konsekvensanalysen beskrivs hur ett genomförande av programförslaget påverkar stadsbilden och de kulturhistoriska värden som finns i området. Tyngdpunkten i konsekvensanalysen ligger på en analys av föreslagets grundstruktur, inklusive de alternativa förslagen i två lägen, och dess påverkan på kulturmiljön lokalt och i staden.

Programförslaget bygger på åtta stadsbyggnadsprinciper, vilka analyseras separat. För varje princip redovisas vilket kulturhistoriskt värde som berörs och vilka konsekvenserna blir för kulturmiljön. I en fördjupning redovisas även påverkan på yttre miljö och den f.d sjukhusparken.

Beskrivning av förslagens konsekvenser för stadsbilden görs utifrån 4 utvalda vyer, i vilka de olika bebyggelseförslagen ritats in. Illustrationerna har tillhandahållits av byggaktörerna och deras arkitekter.

Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Påverkan på stadsbilden beskrivs för utvalda vyer. Fotot visar dagens situation i en vy från Kungsholmens strand över Klara sjö.

Förslagets påverkan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården ges en central plats i analysen. Inom Södra Sabbatsberg finns flera av uttrycken för riksintresset representerade. I konsekvensbeskrivningen redovisas hur de olika uttrycken kan läsas inom området och vilka konsekvenser programförslagets genomförande skulle få på riksintresset.

Kulturmiljöutredningen och konsekvensanalysen har fungerat både som ett underlag till planarbetet och som en bilaga till samrådet, och utgör en grund för länsstyrelsen att fatta beslut om huruvida påtaglig skada på riksintresset föreligger.

Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Analysbild med programförslagets konsekvenser för stenstadens front.

Fortsatt detaljplanprocess

Efter genomfört programsamråd har förutsättningarna för planläggningen ändrats.  Stockholms stad har därför valt att gå vidare med planläggningen i separata detaljplaner. Nyréns har ett fortsatt uppdrag som kulturmiljöstöd med kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för kv. Silverskopan 3 inom Södra Sabbatsberg, på uppdrag av AFA fastigheter och i samarbete med Stockholms stad.

Läs mer om projektet hos vår beställare AFA Fastigheter här och hos Stockholms stad här.