Centralstationsområdet

Nu är vi stöd för kulturmiljöfrågor i den fortsatta detaljplaneprocessen som syftar till överdäckning av spåren och uppförande av nya volymer i Centralstationsområdet.

 • Ort

  • Stockholm, City
 • Beställare

  Jernhusen
 • Status

  Pågående
 • Flygperspektiv

  Stockholms stad
 • Kontaktperson

  Urban Nilsson

I uppdraget ingår att medverka i bedömningsarbetet för det parallella uppdraget avseende kulturmiljöfrågor samt att ta fram olika typer av underlag till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och till övriga planhandlingar. Sedan tidigare finns följande kulturmiljöutredningar framtagna av Nyréns Arkitektkontor som utgör utgångspunkt för uppdraget:

 • Kulturmiljöutredning Centralstationsområdet, Stockholm, 2018.
 • Kulturhistorisk konsekvensanalys Centralstationsområdet, Stockholm, 2018 (analys av volymer inför planeringsdialog).

Parallellt uppdrag

Det parallella uppdraget medför att fyra utvalda arkitektteam kommer att ta fram förslag på planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Bedömningsarbetet av teamens förslag under det parallella uppdraget utförs av en bedömningsgrupp i samspel med flera referensgrupper. Till detta har Jernhusen lagt upp process och tidplan. Vi på Nyréns ingår i referensgrupp 4.2 ”Riksintresset för kulturmiljövården”, med Urban Nilsson som gruppledare/sammankallande person. Under den fortlöpande processen förmedlar vi, på övergripande nivå, inspel till bedömningsgruppen avseende konsekvenser för områdets och omgivningens kulturhistoriska värde. 

Överst målning av C van der Meulen från omkr. 1689. Utsikt över Klara sjö från Kungsklippan. Källa: SSM. Näst överst panorama över Klara sjö från omkring 1725 av Johan Mynde. Källa: Wikimedia. Två nedersta vyer från Långholmen mot stadens centrala delar från 1700-talet och 1927. Källa: Kungliga Järnvägsstyrelsen 1927.
Kartan visar strandlinjens utbredning över tid. Blå yta och streckad linje på dagens karta ovan motsvarar vattenyta och strandlinje på den historiska kartan överst. I mitten syns Blekholmen som över tid allt mer uppgår i Norrmalm.
Kartsekvens över spårområdet. Streckad linje definierar helhetsmiljö, rosa är byggnad, beige är spårområde, grön yta visar järnvägsparken och lila markerar centralplan.
Analyskartor över bebyggelsens och gatornas ålder samt rumslig analyskarta.
Nulägesanalys stadsbild. Vy från Skinnarviksberget och Fjällgatan. Då åtgärder inom centralstationsområdet kan påverka stadsbilden analyseras ett antal utvalda vyer som anses särskilt viktiga för upplevelsen av stadsbilden. Vyerna täcker både Stockholms innerstad samt centralstationsområdet från nära håll.