Västra Hagsätra – Program för allmän platsmark

Nyréns landskapsarkitekter har tagit fram ett program för gestaltning, upprustning och utveckling av den allmänna platsmarken i västra Hagsätra. En långsträckt park, Ärtåkern, skapas som en sekvens av parkrum med olika innehåll och aktiviteter och ett nytt urbant stråk med ett modernt tunnelbanetorg stärker kopplingen till Hagsätra centrum.

 • Ort

  • Stockholm, Hagsätra
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Genomfört 2020
 • Kontaktperson

  Johanna Jarméus

Detaljplanen för Västra Hagsätra är den första etappen inom Stockholm stads stadsutvecklingsprojekt Fokus Hagsätra-Rågsved och medför en utbyggnad av ca 700 bostäder. I detaljplanearbetet är de sociala frågorna extra viktiga. Stockholm stad vill genom projektets genomförande åstadkomma trygga och aktiva offentliga rum som inbjuder till deltagande och möten mellan människor.

I programmet formuleras målsättningar, innehåll och gestaltningsprinciper för områdets alla parker. Genom att studera parkmiljöerna i ett större sammanhang kan avvägningar och prioriteringar göras för området som helhet. Ett flertal utredningar ligger till grund för arbetet, bl.a Nyréns tidigare uppdrag med Analys och Strategi för de offentliga rummen. Läs mer här. En utgångspunkt i visionen är att ”Värna den barnvänliga strukturen, med många lekvänliga naturmiljöer. Komplettera med fler mötesplatser och aktiviteter för barn 10-13 år och med rofyllda miljöer för den äldre befolkningen”.

Programplan. Västra Hagsätra – program för allmän platsmark. Nyréns landskapsarkitektur
Programplan med övergripande utveckling av stråk, parkrum och målpunkter.

Programmet tar fasta på och vidareutvecklar Hagsätras nät av gångstråk längs långsträckta dalstråksparker. Gestaltningen utgår ifrån Hagsätras karaktär och ursprungliga arkitektoniska ideal. Platsbyggda murar och högresta solitära tallar och ekar är karaktärsgivande kvalitéer i området, men innehållet i parkerna behöver förbättras. Parkmarken består idag av natur- och parkytor längs ett gång- och cykelstråket parallellt med Huddingevägen. Stora delar av grönområdet är bullerstörda, det är därför viktigt att värna tystare områden för lugna parkmiljöer. Nya hus placeras som en skärm mot Huddingevägen, vilket förbättrar ljudmiljön i det bakomliggande grönområdet, kallat Ärtåkern.

Ärtåkern utvecklas till en sammanhållen bostadsnära kvarterspark, med en sekvens av flera olika parkrum i följd. Olika delar ges olika intensitet i funktion och karaktär. Lugna rum skapas där trafikbuller är mindre påträngande, medan aktivitetszoner förläggs till redan bullerstörda platser. Parken ska erbjuda grönskande och lättförvaltade uterum i såväl park som natur, med sammanhållen gestaltning. Ett återkommande platsspecifikt objekt understryker Ärtåkerns identitet och placeras på strategiska platser, tex vid entréer och nodpunkter. Förbättrade samband och nya entréplatser utvecklas också till den nyligen renoverade stadsdelsparken Hagdalen, för vilken Nyréns tagit fram ett upprustningsförslag. Läs mer om det här.

Illustrationsplan för Ärtåkern – delområde ”Finparken”. Ett parkrum för samvaro, lugn, harmoni och skönhetsupplevelser centralt i parken och vid tunnelbanestationen.
Illustrationsplan aktivitetsplatsen. Västra Hagsätra – program för allmän platsmark. Nyréns landskapsarkitektur
 llustrationsplan för Ärtåkern – delområde ”Aktivitetsparken”. En intensivt rörlig del, med rörelse och samvaro för alla åldrar men fokus på större barn, ungdomar och vuxna.

Utvecklingen syftar till att iordningsställa platser för kompletterande funktioner såsom lek och aktivitet, skönhetsaspekter, naturpedagogik, lugn och ro, solbad, grillplatser och gemensamma platser för mindre sammankomster. Parkrummen föreslås hållas öppna och väldefinierade, med förstärkt orienterbarhet och tydliga målpunkter. Belysningen längs gång- och cykelstråket ses över, särskilt i korsningspunkter och trånga partier. Vegetation bör rensas och bryn skjutas undan. Ny vegetation ska bidra till upplevelsen av en överblickbar, tilltalande och omhändertagen miljö.

Gestaltningen föreslår lösningar för ekosystemtjänster, där dagvattenhantering är en framträdande fråga. I parkmiljön skapas mindre dagvattenträdgårdar och skålningar i gräsytor som kan magasinera, infiltrera och rena vattnet och regnvatten leds till växtbäddar för infiltration.

Skisser. Västra Hagsätra – program för allmän platsmark. Nyréns landskapsarkitektur
Ett platsspecifikt objekt
I viktiga entréer eller noder placeras ett återkommande platsspecifikt objekt – en konstinstallation, möbel eller växtkomposition. Dessa objekt skall skapa mötespunkter och karaktärsgivande igenkänning.

Centrumstråket är ett nytt urbant stråk som ska förstärka kopplingen västerut från centrum.  Ett nytt höghus planeras invid tunnelbanan, kallat ”Hubben”. I anslutning till huset skapas en platsbildning som markerar entrén till centrum från västra sidan om Hagsätras tunnelbanestation. Från platsen leder stråket vidare mot Ormkärr. Målet är att entréplatsen ska bli en viktig vistelseyta och mötesplats. Att lösa angöring och vändmöjligheter för trafiken till den ny bebyggelse ihop med flödet från de många fotgängarna mot centrum är en annan viktig fråga.

Illustrationsplan. Västra Hagsätra – program för allmän platsmark. Nyréns landskapsarkitektur
Illustrationsplan för ”Hubben Plaza”, ny platsbildning som markerar entré till Hagsätra centrum.
Principsektion. Västra Hagsätra – program för allmän platsmark. Nyréns landskapsarkitektur
En ny trappvägen invid ”Hubben” ansluter till en skogsstig på kullens topp. Vägen tillgängliggör naturen för fotgängare och bidrar till att skapa trygghet och social kontroll runt Hubben.