Blackebergsvägen Bromma

År 2016 fick SKB en markanvisning i Bromma ihop med Nyréns med nio flerbostadshus längs Blackebergsvägen i gränsen mellan Blackeberg och riksintresset Södra Ängby. Projektet är ett bra exempel på hur vi med våra olika discipliner fått möjlighet att ta fram ett välförankrat förslag till detaljplan. Planen för området syftar till att omvandla Blackebergsvägen till en stadsgata som kopplar samman stadsdelarna i en ny och sammanhållen årsring, samtidigt som stora krav ställs på anpassning till riksintressets värden.

 • Ort

  • Stockholm, Bromma
 • Beställare

  SKB - Stockholms Kooperativa Bostadsförening
 • Omfattning

  Ca 116 lägenheter
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner och Molok Hydéd
 • Kontaktperson

  Minna Tammisto

Bostäder ritade av Nyréns Arkitektkontor, beställare SKB
Vy längs Blackebergsvägen norrut

De nya bostadshusen får ett eget samtida uttryck med en tydlig identitet och förhåller sig medvetet till de närliggande värdefulla bebyggelsemiljöerna. En enkelhet med omsorg i detaljer, särskilt vid entréer, balkonger och de indragna burspråken. Förslaget visar ljusa putsade hus i olika kulörer. Parkering löses genom ett gemensamt garage som är placerat under de sex husen öster om Blackebergsvägen.

Nyréns har varit med i stadens utveckling av området ända från början och arbetat med bl. a områdesanalys, strukturplan och underlag till planprogram. Parallellt med bebyggelseförslaget har vi även tagit fram en kulturmiljöutredning för hela planområdet och utrett planförslagets påverkan på riksintresset Södra Ängby. Läs mer här.

Bostadsgårdarna följer befintlig utemiljös topografi och krontak samt anpassas för en sömlös övergång mot omgivande natur. Grönskan på gårdarna fortsätter ut på förgårdsmarken och omsluter byggnaderna. Mellan husen på västra sidan om Blackebergsvägen återskapas naturmark bestående av skog i slänt. Gårdarnas olika funktioner som till exempel gemensamma uteplatser ligger som satelliter i det gröna och knyts ihop av enkla stigar. Gårdarna mellan husen på östra sidan om Blackebergsvägen ansluter till det mer platta agrara landskapet och gestaltas med solitärträd, planteringar och öppna gräsytor.

Bostadsprojekt Blackebergsvägen, Nyréns Arkitektkontor. Beställare SKB
Bostäder ritade av Nyréns Arkitektkontor, beställare SKB
Studier av entré och balkong