Bjursätragatan Rågsved

I slänten mellan Bjursätragatan och Snösätras koloniområde föreslås ett nytt inbjudande och omslutande bostadskvarter. Nyréns har på uppdrag av Bonava tagit fram ett samrådsförslag utifrån ett jämförelseförfarande som vi vann 2019. Vi utgår från områdets arkitektur, kulturmiljö och landskap och inspireras av områdets anarkistiska arv. Den tillkommande bebyggelsen är tänkt att bidra till en ny entréplats som länkar ihop det livfulla koloniområdet, naturreservatet och Perssons betong med närliggande bostäder.

 • Ort

  • Stockholm, Rågsved
 • Beställare

  Bonava
 • Status

  Jämförelseförfarande 2019, samrådsförslag 2020
 • Visualisering

  Andreu Taberner och Mats Holmberg
 • Kontaktperson

  Lowa Sundh

Arkitekt: Nyréns.
Situationsplan

Det nya kvarteret i den lummiga slänten

Förslaget blir en del av en ny årsring av bostäder i Rågsved, ett kvarter som har likheter med den kringliggande bostadstypologin av hus med sadeltak och kringbyggda gårdar. Skalan samspelar med befintlig bebyggelse, med våningshöjder på fem våningar i souterräng. Det nya kvarteret ligger som en rygg mot skogen och trappar sig ned längs terrängen. Genom kvarteret går ett befintligt gång- och cykelstråk som landar i en ny entréplats till naturreservatet, koloniområdet och Perssons betong. Gamla ekar som besitter ett stort kulturhistoriskt värde bevaras. Ett lågt, nyplanterat buskage längs med fastighetsgräns vid gång- och cykelstråket ger en tydlig gräns mellan allmän plats och kvartersmark som tillsammans med tomtens naturliga topografi skapar en trygghet för både boende och allmänhet. Kvarterets södra fasader vetter mot en ny lokalgata och har en vy ut över koloniområdet.

Ett formspråk som talar till tomten

Kvarteret består av sex tydliga huskroppar som är förskjutna sinsemellan och som dockar an i varandras sidor. Förskjutningarna ger en variation och ett mer anpassat möte mot den branta tomtens topografi. Husen ges en samtida utformning genom branta sadeltak utan takutsprång för att få en tydlig form och mjuk övergång mellan fasad och tak. Kvarterets gavlar markerar och förtydligar öppningarna i kvarteret.

Fasaderna är av målad betong och varierar mellan en grön och en gul kulör, fönsterkarmar och balkongdörrar i en något mörkare nyans än respektive fasad. Taket kläs med papp och förses med solceller.

Arkitekt: Nyréns
Fasadutsnitt mot lokalgatan

Den inbjudande och omfamnande gården

Gården har en väl genomtänkt gestaltning med fokus på umgänge, aktivitet och kreativitet. Växtvalen samspelar med omgivningen, gynnar den biologiska mångfalden och stärker de ekologiska sambanden på platsen. I hjärtat av gården är det gemensamma växthuset placerat för att förlänga utomhussäsongen för de boende. Här finns odlingsmöjligheter och plats för umgänge. Lägenheterna på bottenvåningen får generösa uteplatser i de sydvästvända lägena.

På de hårdgjorda ytorna finns det målad lek och spel med ett jämställdhetsfokus som uppmuntrar till kreativitet. På gården ligger även de yngsta barnens lek i soligt läge men under trädkronornas vandrande skugga. Där kan de mindre barnen leka tryggt med översyn av vuxna. I det sluttande skogspartiet bakom husen finns en mer utmanande naturlek för de lite äldre barnen. Lekkojor, balansstockar och labyrinter kan skapas med material från platsen.

En ny entréplats

Gemensamma funktioner och mobilitetslösningar placeras i anslutning till den nya gatan och entréplatsen i lokaler med uppglasade fasader som ger liv och trygghet. Vid den södra entrén i kvarteret mot naturreservatet och Perssons betong, finns ett miljörum/återbrukslokal och en cykelverkstad på var sida om entrén. Dessa lokaler förses med invändiga målningar/konstverk av lokala konstnärer som tillsammans med betongsockeln speglar det punkiga kulturarv som är en del av Rågsved.

Arkitekt: Nyréns.
Fasad mot syd