Teaterparken

Ridå! Teaterparken är en ny stadsdelspark som ligger mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Antalet invånare i närområdet kommer att öka kraftigt framöver och därmed behovet av parker och rekreationsområden. Nyréns har på uppdrag åt Exploateringskontoret i Stockholms stad utvecklat naturområdet mellan stadsdelarna med fokus på bevarande av den befintliga naturen och utveckling av friluftsteatern, nya utkiks- och lekplatser, utegym, ytor för skateboard, förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet. Den 27 augusti 2022 invigdes stadsdelsparken med en parkfest.

 • Ort

  • Stockholm, Telefonplan/Hägerstensåsen
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Fotograf

  Thomas Zaar
 • Kontaktperson

  Petra Lindeqvist

Målet har varit att tillgängliggöra parken för fler människor med utgångspunkt i de befintliga naturkaraktärerna vilka vi både vill bevara och förstärka.

Teaterparken: Nyréns Arkitekter Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad Fotograf: Thomas Zaar

I parkens mittparti och hjärta finns en av Stockholms fyra stora friluftsteatrar som har rustats upp och utformats för att underlätta ett mer flexibelt användande under alla delar av året.

Gångstråk och kopplingar har utvecklats på ett sätt som bättre binder ihop omkringliggande områden och skapar bättre förutsättningar för rekreation och orienterbarhet inom området.

I en skogsglänta intill teatern har ett nytt utegym placerats behagligt skuggat av de omkringliggande träden.

Teaterparken: Nyréns Arkitekter Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad Fotograf: Thomas Zaar
Rulla i Rullparken under tunnelbanan
Hitta med hjälp av förbättrade kopplingar till parken
Lek teater!

Utgångspunkten i arbetet med utvecklingen av parken är ett omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde tillsammans med boende, förskolor och skolelever i området under våren 2019.

Ur dialogarbetet har vi valt att särskilt lyfta fram tre fokusområden:

Teatern – hitta form och funktioner för ökad vardagsanvändning som stärker denna plats som parkens hjärta under alla delar av året.

Skogen och naturmarken – bevara skogskänslan, utveckla befintliga karaktärer, lägga till karaktärsträd och rikare blomning, ökad sikt och trygghet.

Kopplingar och gångvägar – förbättra tillgänglighet och orienterbarhet, förtydliga entréer.

Lekplatsen Ödleparken

En stor öppen samlande gräsyta har skapats genom att flytta lekplatsen till sidorna in i skogen med stor- respektive småbarnsdel. Platsen ger parken något den tidigare saknat, en öppen gräsyta för lek, picnick och solande. Ödlan som gett parken dess namn finns kvar och har lagt tre stora ägg som lyser på kvällen.

”Teaterparken är en andningspaus. Det finns så mycket parker i staden men inte så mycket vild natur”

”De trassliga buskarna i skogen är bra för barnen, de kan bygga kojor där.”

Röster från Stockholms stads inledande medborgardialog
Solstolar på utsiktsplatser
Teaterparken: Nyréns Arkitekter Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad Fotograf: Thomas Zaar

Rullparken

Området under tunnelbanan blir en plats för nybörjare på hjul, till exempel skate, kickbike och cykel samt generöst med sittplatser och bättre belysning.

Målet är att skapa en trivsam plats som välkomnar till Teaterparken men som också uppmuntrar till aktivitet.

Visualisering amfiteatern Teaterparken
Visualisering över en av parkens noder med amfiteatern i bakgrunden

Läs gärna artikeln om Teaterparken i Mitt i Söderort publicerad den 27 augusti 2021 och artikeln inför Teaterparkens invigning den 27 augusti 2022. Artiklarna är publicerade i Mitt i Söderort.