Teaterparken

Vi jobbar åt Exploateringskontoret i Stockholms stad med uppdraget att utveckla naturområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en ny stadsdelspark.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och då också behovet av att utveckla parker och rekreationsområden. Teaterparken sträcker sig i en båge från Lurparken i nordost ner till Mellanbergsvägen söderut och består till stor del av brant kuperad terräng.

Fokusområdet för projektet är parkens mittenparti där de viktigaste kopplingarna och den stora friluftsteatern ligger. Gångstråk och kopplingar ska utvecklas på ett sätt som bättre binder ihop omkringliggande områden samt skapar bättre förutsättningar för rekreation och orienterbarhet inom parken.

teaterparken_teaterplatsen flygbild -utegym

I parkens hjärta finns en av Stockholms fyra friluftsteatrar som rustas upp och utformas för att underlätta ett mer flexibelt användande under alla delar av året. I en skogsglänta intill teatern placeras ett nytt utegym behagligt skuggat av de omkringliggande träden.

Området under tunnelbanebron blir en plats för skate, kickbike, cykel mm med generöst med sittplatser och bättre belysning.  Där lekplatsen idag ligger blir en öppen gräsyta för lek, picknick och solande, leken flyttas in i skogen på ömse sidor gräsytan med en stor- resp småbarnsdel. Vid foten av trappan mellan Korpmossen och Hägerstensåsen kommer en hundrastgård.

Utgångspunkten i arbetet med utvecklingen av parken har varit det omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde tillsammans med brukare och boende i området under våren 2019.

Visualisering rullparken under bron Teaterparken
Visualisering rullparken under bron
SMåbarnslek Ödleparken Teaterparken lekstugor sandlåda

Vi vill tillgängliggöra parken för fler människor med utgångspunkt i de befintliga naturkaraktärerna som förstärks och bevaras.

Visualisering amfiteatern Teaterparken
Visualisering över en av parkens noder med amfiteatern i bakgrunden
Friluftsteater Teaterparken fotografi
Visualisering amfiteatern Teaterparken
Bänkar och bord i teaterns bakkant och utegymmet i bakgrunden

Läs gärna artikeln om Teaterparken i Mitt i Söderort publicerad den 27 augusti 2021.