Tjänster inom kulturmiljö

Kulturmiljöutredningar och konsekvensanalyser

Vi genomför kulturmiljöutredningar och konsekvensanalyser som underlag för planeringen. Utifrån slutsatserna i utredningarna formuleras riktlinjer och utgångspunkter för gestaltningen. Under planprocessen kan vi ta fram förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser enligt PBL. Vi utreder också påverkan på världsarv och riksintressen för kulturmiljö enligt PBL och MB.

Uppdragen utförs i arbetsgrupper med byggnadsantikvarier, landskapsarkitekter och stadsplanerare med kulturmiljöinriktning. Vårt tvärdisciplinära arbetssätt och förståelse för hela plan- och byggprocessen är även en fördel i uppdrag med kulturmiljöprogram, bevarande- och utvecklingsplaner m.fl. strategiska planeringsunderlag, vilka utgör stöd för såväl bygglov som översiktlig planering.

Kulturmiljöstöd i planprocesser

Under planprocesser kan vi erbjuda gestaltningsstöd inom kulturmiljö. Den kommunala planeringen hanterar ofta projekt som rör större områden eller hela stadsdelar. Under arbetets gång stödjer vi kommunens handläggare och involverade byggaktörer samt deras arkitekter i att prioritera mellan kulturvärdena, och påverkar hur hanteringen av desamma avspeglar sig i planförslaget. Vi utreder och bedömer påverkan av utbyggnadsförslagen för såväl enskilda byggaktörer som kommuners räkning. Vi kan även delta som specialister i den kommunala arbetsgruppen.

Genom deltagande i projektmöten, workshops och genom diskussioner medverkar vi till lösningar som leder projektet framåt. Vi hjälper vi till med urvalet av värden – att välja och välja bort eller att återskapa förlorade värden. Genom vår roll som specialister underlättar vi för parterna att göra medvetna ställningstaganden, som ger tydliga kulturhistoriska avtryck i gestaltningsförslaget.

Kulturmiljöstöd under byggprocessen

Nyréns har byggnadsantikvarier som är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL 2). Under byggprocessen arbetar vi med byggnads- och objektnära projekt där vi ingår i bygglovsprocess och som egenkontrollanter under program, projektering och bygghandling.

Vi erbjuder även antikvarisk medverkan i uppdrag där det byggda kulturarvet förvaltas. Exempel på tjänster är, förutom kulturmiljöutredningar och konsekvensanalyser, även förundersökningar, åtgärdsprogram, vård- och underhållsplaner, färgsättning samt rådgivning inom byggnadsvård och restaurering.

Restaurering och gestaltning

Som gestaltande arkitekter genomför vi restaureringsuppdrag och upprustningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det omfattar såväl byggnader och interiörer som historiska parker och utemiljöer. Vi har återkommande haft uppdrag som slottsarkitekter åt Statens fastighetsverk, vilket kräver extra stor kompetens om historiska byggnadsverk. Kulturmiljökompetensen är även generellt närvarande i våra gestaltningsuppdrag och vi ser en fördel med att kunna erbjuda en byggnadsantikvarie som specialist i arbetsgruppen.

Bygglådan, workshopmetodik i Lövholmen
Södra Sabbatsberg kulturmiljö. Nyréns Antikvarier
Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys, Södra Sabbatsberg
Kulturmiljöstöd under byggprocessen
Kulturmiljöstöd under byggprocessen, Norra Latin
Medborgarhuset, Södermalm. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Här hittar du alla i kulturmiljögruppen.