På ritbordet:
Lövholmen, Stockholm

Sedan lång tid pågår en detaljplaneprocess för Lövholmen med målet att omvandla det slutna industri- och verksamhetsområdet, som avvecklats sedan 1980-talet, till en öppen och blandad stadsmiljö. Nyréns kulturmiljögrupp har sedan 2020 arbetat som kulturmiljöstöd till Lövholmens byggaktörer. Tillsammans har Nyréns arbetat med hur Lövholmens historia skulle kunna fungera som en positiv resurs som på olika sätt tas tillvara i den framtida stadsmiljön. År 2021 fick Nyréns, på uppdrag av byggaktörerna i området, även uppgiften att kartlägga kulturlivet på Lövholmen, beskriva identiteten och presentera idéer som tar tillvara kulturkraften och stödjer utvecklingen av kulturlivet.

”Under flera år har staden genomfört ett omfattande planarbete kring omvandlingen av industriområdet Lövholmen invid Liljeholmen. Redan 2006–2008 utförde Nyréns antikvariska undersökningar i området, men då var staden och fastighetsägarna ännu inte beredda att ta det helhetsgrepp om Lövholmens kulturmiljö som de glädjande nog gör nu. Vi fick förtroendet att utforma och genomföra en serie workshops med syfte att forma en ny stadsdel förankrad i platsens historia.”

”I vår kulturlivsanalys beskriver vi den kulturella identitet som idag redan är väletablerad på Lövholmen. Färgfabrikens breda verksamhet inom konst, kultur och stadsbyggnad har funnits här i många år och bidrar starkt till kulturlivet. Och flera av de tömda industrifastigheterna hyrts nu ut på rivningskontrakt i väntan på att stadsutvecklingsprocessen kommer i gång har. Bland annat finns 300 ateljéer för konstnärer, författare, musiker, designers och journalister. Vår kulturlivsanalys beskriver hur området ser ut idag och presenterar idéer kring hur man ska tillvara kulturkraftens värden och säkra så att kulturlivet även framöver får ta plats för bidra till att förstärka områdets identitet.”

Linda Thörner och Urban Nilsson

Byggnadsantikvarier

Martin Losos

Arkitekt och stadsplanerare


Kort om Lövholmen

Lövholmens industriområdeshistoria inleddes på 1860-talet när järnvägen drogs förbi Liljeholmen. Marken var billig, vilket gjorde att en rad verksamheter snabbt etablerade sig på Liljeholmsvikens södra sida, mittemot Hornstull. Platsen kom att bli Stockholms första industriförort. Lövholmen hade sin storhetstid under efterkrigstiden, då främst med färgtillverkning och betongindustri. Under 1980-talet började industriområdet gradvis att avvecklas. Sedan dess har Lövholmen utvecklats till en viktig nod för Stockholms kulturliv och området är idag ett väletablerat kulturkluster med ateljéverksamhet och utställningslokaler i till exempel Färgfabriken.

Nyréns kulturmiljögrupp har på uppdrag av Lövholmens byggaktörer lett tre workshops på olika teman: att balansera platsen historia mot ny bebyggelse, bevarande av fysiska uttryck och stadsrummets industriella karaktär. Samarbetet mellan oss och projektets olika deltagare resulterade i att vi tog fram rapporten Lövholmen kulturmiljöutgångspunkter för gestaltning, vilken kommer att följas upp med den mer konkreta 7 byggstenar – en handbok för kulturmiljön på Lövholmen i Stockholm. I ett omvandlat Lövholmen finns en välavvägd balans mellan den bevarade kulturhistoriska miljön, en gestaltad berättelse om platsens historia och stadsrummets nya form.


Vill du veta mer?
Kontakta mig.

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie Fil. mag.

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Fler ”På ritbordet”, klicka här