Östra Promenaden – belysningsprogram

I över 100 år har promenaderna omfamnat centrala Norrköping. De planterades för att ge folket frisk luft och möjlighet till motion. Under åren har de fått ge vika för bilismens behov av breda vägar. Nu arbetar Norrköpings kommun för att rädda promenaderna för framtida generationer. I samband med en ny gestaltning av promenaderna som återger mer utrymme till träden, gående och cyklister har vi tagit fram ett program för en ny belysning längs Östra Promenaden. Delen av promenaderna intill stadskärna får en parkkaraktär medans den andra delen avser både bil- och spårvagnstrafik.

 • Belysningsprogram i samarbete med

  • Urbio
 • Ort

  • Norrköping, City
 • Beställare

  NCC Sverige AB
 • Status

  Uppdragsstart 2020. Bygghandling i samverkansentreprenad med NCC och Norrköpings kommun. Färdigställt 2023.
 • Kontaktperson

  Nicolas Philip
Gammalt foto i svartvit från Östra promenaden i Norrköping.
Östra promenaden, Norrköping, fotograf Cal Nilsson, från Stadsarkivet

Ur belysningsprogrammet: 

”Norrköpings stadskärna har ramats in av lindalléer sedan slutet av 1800-talet. Sedan dess har promenaderna varit ett av stadens självklara kännetecken och viktiga för Norrköpings identitet. Med tiden har dessa vackra trädalléer blivit påverkade av asfaltering och olika slags kanalisationer i marken. Idag planeras träden att omplanteras i Östra Promenaden. 1994 blev Promenaderna förklarade som byggnadsminne enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands Län. Det innebär att allt som planeras och sker inom promenadernas skyddsområde ska göras med beaktning av följder och påverkan på träden i alléerna. Det gäller oavsett om det sker ovan eller under marken. Allt som ska planeras framöver ska först och främst ta hänsyn till trädens hälsa och det djurliv som är beroende av alléerna. År 2018 togs det fram en Utvecklings -och bevarandeplan samt ett Möbleringsprogram, och detta belysningsprogram kommer att utgöra en kompletterande bilaga. Syftet är att redovisa hur en genomtänkt belysning i promenaderna kan förstärka promenadernas sociala- och kulturhistoriska värden och framhäva promenaderna som parkmiljö snarare än gatumiljö. Samtidigt ska belysningsprogrammet ange en belysning som är funktionell för alla trafikslag.

Belysningsprogrammet innehåller en analys av den befintliga situationen och redovisar övergripande principer i plan och sektion med hänsyn till träden och kulturhistorien. Programmet beskriver typer av stolpar, stolphöjder, belysningsarmaturer, ljuskällor, kulörer och materialval samt exempelprodukter redovisas. I Östra Promenaden och delar av andra promenader är den befintliga situationen komplex på grund av spårvagnstrafik och det finns stolpar som används både för belysning och kontaktledning för spårvagnstrafik. Därför har även en inventering av befintlig belysning inkl. armatur, stolpar, kanalisation och centraler utförts. Belysningsprogrammet är främst tänkt att användas vid större ombyggnader såsom när hela avsnitt av promenaderna föryngras eller när belysningen i en större del av promenaderna byts ut samtidigt. Programmet avser Östra promenaden och ska även ligga till grund för norra och södra promenaderna.”

Översiktsplan Östra promenaden i Norrköping, streckad röd/vit linje visar belysningsprogrammets omfattning
Östra promenaden i Norrköping, streckad röd/vit linje visar belysningsprogrammets omfattning.
Visualisering: Andreu Taberner