">In english

Skärholmsdalen

Strukturplan

SKÄRHOLMSDALEN - DELOMRÅDE I FOKUS SKÄRHOLMEN
Fokus Skärholmen är en satsning för att samla stadens förvaltningar och bolag i en gemensam ambition att få i gång bostadsbyggande och stadsutveckling i Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra. Enligt beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige ska Fokus Skärholmen även utgöra ett profilprojekt för socialt värdeskapande stadsutveckling.

 

Läs mer

Skärholmsdalen är en del av Fokus Skärholmen som syftar till en utveckling av stadsdelsnämndsområdet Skärholmen, med ett särskilt uppdrag om socialt hållbar stadsutveckling. Social hållbarhet, med ett särskilt fokus på barnperspektivet, har genomsyrat arbetet med att ta fram planförslaget. Planen har utformats med viss generalitet för att vara möjlig att genomföra över lång tid och med många olika aktörer. Samtidigt bygger den på en stadsbyggnadsidé som möjliggör höga stadbyggnadskvaliteter som håller över tid.

 

Nyréns integrerade arbetssätt
I projektet har vi arbetat integrerat med olika kompetenser. Landskapsarkitekt, planarkitekt, bostadsarkitekt och antikvarie har arbetat axel mot axel och projektet har vuxit fram till en väl genomtänkt helhet förankrat i en bred bas av kunskap. Ett arbetssätt som är kännetecknande för Nyréns Arkitektkontor.

 

NYRÉNS UPPDRAG I SKÄRHOLMSDALEN
Strukturplan
Nyréns arkitektkontors uppdrag har varit att, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Norconsult och ankarbyggherren SKB, arbeta fram strukturplanen med tillhörande gestaltningsprinciper och styrande riktlinjer för bebyggelse och offentliga rum i Skärholmsdalen.

Underlag till samrådshandlingar
I uppdraget ingick förutom gestaltningsuppdraget att ta fram underlag till samrådshandlingar, plankarta och planbestämmelser.

Kvalitetsprogram för offentliga rum, gator och parker
Parallellt med arbetet med strukturplanen har vi även uppdraget att gestalta de offentliga rummen; gator, torg och parker. Till samrådet har vi även tagit fram ett kvalitetsprogram för offentliga rum. Samrådet har pågått under sommaren och hösten 2017. Läs mer här

Underlag till granskningssamråd
Nyréns har fått fortsatt uppdrag att vidarebearbeta strukturplanen och bereda material inför granskningssamråd. 

Systemhandling för offentliga rum
Vidare har Nyréns fått i uppdrag att ta fram systemhandling för offentliga rum, gator, och parker i Skärholmssdalen. Granskningssamrådet planeras till sommaren 2018, då även systemhandlingar för offentliga rum ska vara färdigt.

Skärholmsdalen - vår idé, stadsbyggnadsprinciper och planens innehåll
Det aktuella fokusområdet sträcker sig en bit längs Skärholmsvägen till Björksätravägen och sedan in i dalgången och runt Skärholmsberget till Vårholmsbackarna och Falkholmsgränd. Planen möjliggör cirka 900 bostäder, ett vårdboende, lokaler för centrumändamål och kontor samt två nya förskolor och utbyggnad av en befintlig förskola. Centralt för den nya bebyggelsen är mångfald i både innehåll och utformning, utifrån en sammanhållen helhet. De offentliga rummen och den befintliga grönstrukturen utvecklas med förbättrade parkstråk, tydliga förbindelser till bebyggelsen och entréer till Sätraskogen och nya parkmiljöer.

Den bebyggelse som föreslås i planen utgör en ny årsring i centrala Skärholmen. En plats som i dag karaktäriseras av vita hus som klättrar på terrasser längs bergets sydsida. Den föreslagna strukturen tar fasta på värden i befintlig bebyggelse genom att komplettera med terränganpassad bebyggelse som förstärker det kuperade landskapet. Gestaltningsmässigt står den föreslagna bebyggelsen i kontrast mot Skärholmens karaktäristiska vita skivhus men hänger samman genom terrasseringen.

Området gränsar till Sätraskogens naturreservat och målsättningen är att den nya bebyggelsen ska göra reservatet mer tillgängligt med en mer inbjudande entré. Den tillkommande gatan, Gräsholmsvägens förlängning, planeras med entréer mot gatan med målsättningen att den ska bli ett tryggt stråk att gå och cykla längs även kvällstid. Skärholmsvägen omvandlas från matartrafikled till en stadsgata där det finns gott om plats för gående och cyklister samt nya träd. Den nya bebyggelsen har entréer mot gatan med utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan. Parkstråket utvecklas med nya parkfunktioner för att koppla samman Sätradalsparken med Sätraskogen.

Arbetet i Skärholmsdalen fortsätter 
Vi arbetar för tillfället med ett underlag till Granskningssamråd satm med systemhandlingar för offentliga rum. Under våren inleddes en ny fas där en rad byggaktörer kopplades in på de markanvisade kvarteren. Utgångspunkten för att få en markanvisning var bland annat att visa hur de lyckas skapa socialt värdeskapande arkitektur.

 

Projekttyp
Fakta
Team
Emelie Brunge, (UA Landskap), Sara Norås, (UA stadsbyggnad), Ia Westman, Ellen Landén, Sofia Uddén, Andreu Taberner, Maria Engström, Katarina Borg, Gustav Karlsson, Maja Råby, Mårten Ubbe, Anna Krus
Kund
Stockholms stadsbyggnadskontor/ Exploateringskontoretet
År
2016-2018
År
Pågående