">In english

Medborgarhuset

Utveckling av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Vi har fått det fina uppdraget att arbeta med Medborgarhuset i Stockholm. Byggnaden uppfördes 1936-39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlingslokaler, bibliotek och bad. Vårt uppdrag är att skapa ett förnyat Medborgarhus som utgår från ursprungliga intentioner men också skapar förutsättningar för att möta vår tids nya utmaningar. 

 

Läs mer

Medborgarhuset uppfördes 1939 som ett led i stadens strävan att tillhandahålla allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott. Det var ett medborgarnas hus som utformades i en monumental arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. Den ursprungliga grundidén bygger på ett koncept med tre parallella flyglar sammankopplade med mellanliggande hiss- och trapphus och med gemensamma botten- och källarplan.

Ur kulturhistorisk synvinkel vittnar Medborgarhuset om det offentliga byggandets symboliska funktion som en viktig del i folkhemsbygget. Dess välbevarade arkitektur och betydelse som del av stadsbilden kring Medborgarplatsen och dess bibehållna ursprungliga funktion och bevarade interiöra gestaltning representerar höga värden. Samtidigt finns det stora behov av att öka tillgängligheten till huset, möta samtida verksamhets- och myndighetskrav och förbättra tryggheten i området.

Under 2014-2015 har Nyréns arbetat med att utveckla Medborgarhuset till en mer öppen byggnad. En förutsättning för projektet har varit att hitta lösningar som tillgodoser moderna krav samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden beaktas. Projektet har därför bedrivs i nära samarbete med Stadsmuseet och i dialog med Skönhetsrådet.

Ombyggnaden av Medborgarhuset planeras att påbörjas under hösten 2016 och färdigställas under  2018. I arbetet ingår bland annat att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. 

Läs mer om Punkt Medis, ungdomsbibliotekets evakuering till Bredäng

Läs artikel ur Mitti Södermalm 2/2-2016 här!

Fakta
Inredningsarkitekter
Ebba Engelbrektson, Karin Broms, Ernesto Garcia, Marie Dreiman, Carl Samuelsson, Cecilia Philipson
Arktiekter
Johan Forssman, Tomas Rosén
År
Pågående
Kontaktperson