">In english

Blackebergsvägen

etapp 2

2016 erhöll Nyréns och SKB en markanvisning för åtta flerbostadshus längs Blackebergsvägen i gränsen mellan Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

Förslaget till Blackebergsvägen etapp 2 visar friliggande byggnader i enkla volymer som varsamt inordnas i naturmiljön med stor topografisk anpassning. Förslaget bygger på en volymhantering anpassad till planprogrammets intentioner och riksintresset Södra Ängby.

Byggnaderna placeras så nära vägen som möjligt för minimalt intrång i naturmarken.
Karaktärskapande träd och naturliga höjdskillnader med uppvuxna träd bevaras, vilket tydliggör topografin på slänterna och skapar distans mot bakomliggande bebyggelse. Den gröna kransen som utgör ett viktigt kulturhistoriskt karaktärsdrag bibehålls därigenom både runt riksintresset Södra Ängby och grannskapsenheten Blackeberg.

Den nya bebyggelsen får ett eget och samtida uttryck med en tydlig identitet samt förhåller sig till de närliggande värdefulla bebyggelsemiljöerna på ett medvetet sätt. Förslaget visar på ljusa hus som kan vara putsade alternativt ha ljust tegel med inslag av trä. Enkelhet med detaljrikedom. Höjdskalan skiftar från tre och fyra våningar mot gatan och trappar sedan upp till fyra resp. fem våningar. De håller dock en lägre höjd än de befintliga husen i både Södra Ängby och Blackeberg.

Parkering löses genom ett gemensamt garage som är placerat under de fem husen öster om vägen. Husen landar elegant på marken och uteplatserna ligger i marknivå.

Förslaget omfattar ca 130 st lägenheter med en BTA om ca 12100 m²

Projekttyp
Fakta
TEAM
Susanna Juhlin Glembrandt, Fredrik Evensen, Tua Franklin, Maria Engström
2015 , markanvisningsavtal klart 2016, DP start 2017
År
Pågående