Svandammsparken

Uppdraget att rusta upp Svandammsparken fick vi på Nyréns år 2015. Under fem års tid har arbetet i tätt samarbete med trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen resulterat i en omtyckt och välbesökt oas i stadsdelen Midsommarkransen i Stockholm.

 • Ort

  • Stockholm, Midsommarkransen
 • Beställare

  Trafikkontoret, Stockholms stad
 • Status

  Färdigställt 2018 och 2020
 • Fotografer

  Sten Jansin och Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Emelie Brunge

Parken ligger på en tidigare lertäkt och bildar ett nedsänkt grönt rum omgiven av stora träd. Under hela sin drygt hundraåriga historia har Svandammsparken varit en av stadsdelens mest välbesökta och populära parker. En omfattande exploatering i omgivande stadsdelar gör att besökstrycket väntas öka ytterligare. Med detta som utgångpunkt fattades beslut om att parken behövde genomgå en varsam upprustning för att bättre svara mot dagens användning och skötselbehov.

Lek för stora och små i Svandammsparken i Midsommarkransen, Stockholm
Plats för lek i Svandammsparken, Midsomarkransen i Stockholm
Labyrint i Svandammsparken, Midsommarkransen, Stockholm
Klätterställning i Svandammsparken

Brukardialog och programarbete

Innan programarbetet påbörjades genomfördes en omfattande brukardialog på plats med parkens mycket engagerade brukare. Målsättningen med programarbetet var att hitta en gestaltning som tog tillvara på parkens identitet och dess historia men som samtidigt skulle utgöra ett modernt tillägg.

Från parken brukare kom många önskemål som bättre lekplats, möjlighet till träning, blomstring men också att bevara de stora öppna ytorna som uppskattades av många. Allt detta låg till grund för det förslag som togs fram och visades på ett mycket välbesökt samråd. Första delen av den upprustade parken stod klar till sommaren 2018 och del två av byggnationen stod klar våren 2020. Den nu upprustade parken har fått ett mycket positivt gensvar från medborgarna.

Bad i plaskdammen i Svandammsparken, Midsommarkransen i Stockholm

Utsikt över plaskdamm och lekplats i Svandammsparken

Nya funktioner och bättre användbarhet

Parkens fina rumslighet, inramad av uppvuxna träd runt den stora nedsänkta gräsytan och dammen har varit en viktig utgångspunkt för gestaltningen. Dammen har utvidgats och återfått sin tidigare rundade form kompletterad med sittgradänger som ramar in platsen. Invid dammen har en ny lekplats anlagts och parkens tillgänglighet har förbättrats med en ny entré. Lekplatsens huvudattraktion utgörs av en spårvagn utformad efter den gamla spårvagnslinjen 17 som en gång kopplande ihop stadsdelen med staden.

Ett önskemål i brukardialogen var ytor för lite större barn att leka och utöva sport. Genom att återta parkmark som tidigare upplåtits till parkering kunde en aktivitetsyta varsamt skapas i slänten för multisport och kickbike.

I ”gropen” i parkens södra del där en gång den gamla spårvagnslinjen vände placerades en större klätterställning som ihop med sparade lekbuskage och träd utgör en ny samlingspunkt för de lite större barnen. Där har också ett utegym tillkommit. Här finns även en liten gångbro med Bockarna bruse som skulpturer och under bron tittar trollet fram.

Andra lekfulla inslag i parken är labyrinten som har funnits i parken sedan lång tid tillbaka då en privatperson tog initiativ till att bygga en labyrint i sten. I brukardialogen kom det fram att detta var ett väldigt omtyckt inslag i parken som i det nya förslaget har utförts med kubb för att hålla bättre.

Parkens byggnader

Ett nytt teknikhus med stadstoalett har uppförts i anslutning till dammen. Fasaden i tegel knyter an till platsens tidigare historia som lertäkt. Den genomarbetade gestaltningen och detaljeringen i tegelförbanden bidrar till att huset upplevs som något mer än bara ett enkelt teknikhus. 

I parkens södra del revs den gamla glasskiosken och en ny kiosk uppfördes av näringsidkarna i samma tegel som teknikhuset.

Nya torgytor vid parkentré

I uppdrag åt exploaterigskontoret har vi även ritat torgytorna och anslutande gatumark vid Svandammsvägen som ligger vid Svandammsparkens huvudentré i norr.

Körbanorna har minskats ned till förmån för två nya torgytor med plats för uteserveringar vid intilliggande fastigheter, nya sittplatser och planteringar.  Gatuträd har planterats längs med Svandammsvägen för att förstärka stråket mot tunnelbanestationen Midsommarkransen.

Plaskdammen i Svandammsparken
Fin konst i Svandammsparken
Härlig grönska i Svandammsparken, Midsommarkransen, Stockholm