Fruängen stråkanalys

Som underlag till Stockholm stads programarbete för Fruängen har vi analyserat och beskrivit hur dagens gång- och cykelstråk fungerar, samt tagit fram utvecklingsförslag för desamma. Analysen innehåller också en konsekvensanalys av hur programförslagets genomförande skulle påverka stråken. Arbetet har genomförts på uppdrag av Exploateringskontoret.

 • Ort

  • Stockholm, Fruängen
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholm stad
 • Status

  Genomfört 2023
 • Flygfoto

  Stockholms stad
 • Kontaktperson

  Jessica Henriksson
Fruängen stråkanalys. Nyréns landskapsarkitekter
Analys av Fruängens stråk

Program för Fruängen

Stockholm stad har upprättat ett program för utveckling av stadsdelen Fruängen i södra Stockholm. Programmet, som var på samråd under hösten 2022, formuleras mål och strategier för stadsdelens fortsatta utveckling. Förslaget innebär en omfattande utbyggnad av nya bostäder, arbetsplatser, mer service, en ny skola, ny bytespunkt för kollektivtrafiken, nya gång- och cykelvägar samt utvecklade park- och torgrum.

Illustration över föreslagen stadsutveckling. Program för Fruängen, Stockholm stad
Illustration över föreslagen stadsutveckling, samrådsförslag. Program för Fruängen, Stockholm stad, Stadsbyggnadskontoret

Fruängen är en stadsdel från 1950-talet med en tidstypisk grönstruktur, kännetecknad av sammanhängande parkmiljöer med sammanlänkande trafikseparerade gång- och cykelstråk. Grönstrukturen är en viktig rekreativ tillgång där många stockholmare får sin uppskattade vardagskontakt med naturen, och där barn kan röra sig fritt och säkert genom sina hemmakvarter.

Parkstrukturen är en stor kvalitet att vidareutveckla i en tätare och mer sammanhängande stad. En av stadens strategier är därför att låta grönområdena utgöra en stomme för kommande stadsutveckling. Det ska i även i framtidens Fruängen vara lätt att röra sig med cykel och till fots, både genom stadsdelen och till kringliggande områden.

Fruängen stråkanalys. Nyréns landskapsarkitekter. Flygfoto över Fruängen, Stockholm stad
Flygfoto över Fruängen, Stockholm stad

Stråk, målpunkter och kopplingar inom och till Fruängen

Rapporten omfattar en beskrivning och analys av befintliga allmänna gång- och cykelstråk inom Fruängen och dess kopplingar till omgivande stadsdelar. Den innefattar även diverse allmänna kopplingar och målpunkter samt enstaka stråk över kvartersmark som har relevans för allmän gång- och cykeltrafik. Rapporten är uppdelad i en del som innefattar hela Fruängen och en del som enbart fokuserar på Fruängen centrum.

Brister och kvalitéer i dagens situation analyseras, exempelvis avseende hur stråken ansluter till viktiga målpunkter, hur entréer annonseras och hur sammanhängande stråken är. Även trygghetsaspekter som överblickbarhet och otrygga passager beskrivs. Slutsatserna sammanfattas på pedagogiska och tydliga illustrationer med tillhörande kommentarer.

Fruängen stråkanalys. Nyréns landskapsarkitekter
Analyskarta kopplingar och målpunkter

Utvecklingsmöjligheter och konsekvensbeskrivning

En fördjupad analys görs för Fruängen centrum, avseende stråk, kopplingar, torg och platsbildningar. Miljön innehåller idag stora ytparkeringar och breda gator med barriärverkan och runt centrum finns flera baksidor som kan upplevas otrygga. Konkreta utvecklingsmöjligheter föreslås för att stärka centrumets attraktivitet, som tex tydligare annonsering och förbättrad orienterbarhet samt aktivering av otrygga miljöer.

En sammanfattande konsekvensbeskrivning av hur programförslaget för Fruängen påverkar de befintliga gång- och cykelstråken återfinns som en bilaga i slutet av rapporten.

Fruängen stråkanalys. Nyréns landskapsarkitekter
Utvecklingsmöjligheter för Fruängens centrum

Läs mer om Stockholm stads arbete med utvecklingen av Fruängen här.