">In english

Sofia församling

Förnyelse av församlingslokaler

Sofia församlings lokaler i den egna byggnaden från 1915 förnyades i ett projekt inför församlingens 100-årsjubileum våren 2017. Nyréns anlitades som arkitekt för omdisposition av församlingshemmets entré, förnyelse av teknik, tillgänglighet och ytskikt samt fast inredning i byggnadens entrévåning och den på våning 1tr belägna kontorsvåningen.

Läs mer

Sofia församlingshem uppfördes 1915-1917 efter ritningar av Konrad Elméus. Huset byggdes i tre våningar. 1922 gjordes en påbyggnad ritad av samma arkitekt. Byggnaden innehåller församlingslokaler, kontorslokaler och bostäder.

Byggnadens exteriör karaktäriseras av hantverksmässigt utförda stendetaljer i nationalromantiska anda samt vackra smides och plåtdetaljer. Byggnadens entréer mot Borgmästargatan och Bondegatan har ett väl utfört dekorationsmåleri och vackra eksnickerier. 

Församlingslokalerna har förändrats och anpassats genom åren även vad gäller planlösningar och rumssamband.

Församlingen upplevde ett behov av att bättre koppla samman entréplanets lokaler som är åtskilda av husets huvudtrapphus. Trapphusets inre vestibul kunde utvidgas till ett generösare rum. Befintliga glaspartier med igensatta glas nytillverkades med ursprunglig detaljering men med erforderlig brandklass och andra tekniska tillägg. Härigenom kopplades lokalerna bättre samman visuellt. Receptionen flyttades från våning en trappa till entréplanet och etablerades som församlingshemmets centrum.

Salar och kontorslokaler försågs med ny belysning, nya ytskikt och mekanisk till- och frånluft. Nya pentryn och personalrum utformades. Med särskild omsorg ritades väggbeklädnader och receptions disk av ek samt ny, fast skåpinredning i körsal och arkiv.

Entreprenaden genomfördes på kort tid för att hinna färdigt inför jubileumsåret. Entreprenör var Zengun.

Fakta
Team
Tomas Lewan, Ingrid Frykholm, Cecilia Philipsson, Marie Dreiman
Foto
Åke E:son Lindman
År
2016 - 2017