Slussholmen

Slussområdet i Södertälje ska införlivas i ett större projekt där Slussholmen utvecklas till en stadspark. Bebyggelsen är i dagsläget en mycket välbevarad slussmiljö från 1924 och har klassificerats med högsta kulturmiljövärde. Visionen för Lotsudden, Slussholmens sydligaste spets, är att Slussområdets gamla verkstadslador ska omvandlas till en restaurang- och cafémiljö samtidigt som kulturmiljön bibehålls. Nyréns har på uppdrag åt Södertälje kommun tagit fram ett förslag på hur Lotsudden kan bli en målpunkt i den nya stadsparken och hur en restaurang- eller caféverksamhet kan inrymmas i de befintliga verkstadsladorna.

 • Ort

  • Södertälje
 • Beställare

  Södertälje kommun
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Anna Karin Fallan
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Äldre ritning på Hasses ladas södra fasad som vetter mot verkstadsgården
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Slussholmen och Lotsuddens bebyggelse innan demonteringen av Hasses lada och det ändrade vägläget.
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Den nya vägdragningen och läget för Hasses lada innan demontering samt årsringar i Lotsuddens bebyggelse.

Slussholmens kulturmiljövärde består i att Slussområdet är en sammanhållen helhet av olika typer av byggnader från samma tid. Verksamhetsladorna på Lotsudden är en viktig del av slussmiljöns helhet och de har ett högt kontinu­itetsvärde då de har använts som verkstäder för slussen i 100 år.

En av verkstadsbyggnaderna, Hasses lada, har högt kulturhistoriskt då den tillhör Slussområdets tidigaste bebyggelse från 1924. I dagsläget är byggnaden nedmonterad på grund av en ny vägdragning över Slussholmen. En del i utredningen har varit att hitta en placering för återuppförandet av byggnaden som i största möjliga mån knyter an till det nya parkrummet samt återskapar platsens kulturhistoriska värde. Samtidigt ska den nya placeringen av Hasses lada bidra till att skapa goda förutsättningar för en restaurang- eller caféverksamhet i det tidigare verkstadsladorna.

Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Återupprättad gårdsbild med verkstadsgården
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Naturlika serveringsytor mot park
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Öppet flöde mellan verkstadsgård och park
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter

Förslaget har inneburit att Hasses lada placeras så att verkstadsgården återupprättas. De två befintliga och parallellt placerade verkstadsladorna förkortas för att möjliggöra ett öppet flöde mellan verkstadsgård och park. Verkstadsgården definieras delvis med byggnadernas tydliga gårdsstuktur men också med dess nya stenbeläggning. Gårdsytan är tänkt att gestaltas som ett samtida tillägg i samband med omgestaltningen av Lotsudden.

Den västra verkstadsbyggnaden har i dagsläget en sluten fasad mot vattnet. I förslaget ges den nya entréer för att skapa kontakt med stadsparkens nya rekreationsstråk längs vattnet så väl fysiskt som visuellt.

Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter
Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter

Under åren har verkstadsladorna byggts till och delvis förvanskats i takt med att behoven för verksamheten ändrats. Den äldre ritning som återfunnits på Hasses lada är tänkt att användas som förlaga vid återuppförande, ombyggnad och upprustning av alla tre byggnader.

Byggnadernas enkelhet ska också lyftas fram genom att renodla uttrycket i fönstertyper, dörrar, panel, tak, skorstenar och kulörsättning. För att minimera behovet av nyinköpt byggmaterial rekommenderas att byggmaterial återbrukas i samband med rivning och demontering. Materialet kan sedan användas till snickerier och möbler.

r kan du läsa mer om utvecklingen av Slussholmen.