Slakthusområdet

Nyréns firar nu 10 år med detta fantastiska projekt som har ögonen på sig. Vårt mål är att hjälpa staden att skapa en tät och urban stadsdel som bygger vidare på allt som finns på platsen av bebyggelsehistoria, matkultur och folkliv.

Illustrationsplan över hela Slakthusområdet

Utmaningen är att klara kvalitén och de ekologiska förutsättningarna i den täta staden. Många speciella lösningar har utvecklats för att lösa tillgängligheten i de smala gaturummen, klimatfrågan med skyfall och värmeöar. Vi arbetar med att skapa goda vardagsmiljöer för alla i livets olika skeden. Ledmotiven är det sammanhållande golvet, prioritet för gående och cyklister, en mångfald av stadsrum, gatorna är offentliga rum, flikig men tydlig gräns mellan offentligt och privat, utveckla de sammankopplande stråken, en mångfald av användningsområden.

Slakthusområdet visualisering Mobilitet
Genom det fina läget nära staden och med god tillgång till kollektiva färdmedel kommer det att vara möjligt att bo och arbeta i Slakthusområdet utan att använda bil.
Slakthusområdet visualisering Gaturum
Gaturummen i Slakthusområdet kommer att fungera både för transporter och vistelse.

Sedan 2011 har Nyréns arbetat med det nya stadsutvecklingsområdet Slakthusområdet i Stockholm för Exploateringskontoret. Dagens verksamhetsområde som ligger i anslutning till Avicii arena (fd Globen) och Tele2 Arena, utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, kontor, verksamheter och evenemang. Många av de befintliga kulturhistoriska byggnaderna behålls. Uppdraget startade med en landskaps- respektive och kulturmiljöanalys.

Tillsammans med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, trafik/Tyréns, gata/Sweco och Norconsult, dagvatten/Sweco samt skyfall och trafikanalys/WSP har Nyréns arbetat fram en strukturplan där en distinkt identitet för stadsdelen förenats med komplexa faktorer som befintliga smala gatubredder, stora folkflöden vid evenemang, arenalogistik samt skyfallshantering.

Nyréns landskap har arbetat med en mängd utredningar och projekt under dessa tio år, några exempel:

  • Landskapsanalys

Det började som en del av en kulturmiljöutredning ihop med kontorets byggnadsantikvarier. I det tidiga skedet utvecklades detta vidare till en landskapsanalys som beskrev stadsbild och landskapets förutsättningar

  • Underlag till planprogrammet

Till stadens planprogram bidrog Nyréns bland annat med underlag för de offentliga rummen.

  • Kvalitetsprogram

Inför den första detaljplanen och markanvisningarna togs ett kvalitetsprogram för de offentliga rummen fram. I det beskrivs gator, torg, parker och fickparker, deras lokalisering, programmering och översiktliga gestaltning. Stort fokus har legat på att utforma gatorna så att de fungerar som vistelserum i och med att området har begränsat med offentliga rum.

  • Friyteanalyser

Nyréns har gjort löpande friyteanalyser för området samt en övergripande sammanställning av den allmänna platsmarkens innehåll och ytor där även ekosystemtjänster, skyfallshantering, besökstryck, gröna samband till omkringliggande områden samt kartering av sociotoper, förskolor, antal förskolebarn samt lekplatser ingick.

  • Bygghandling för etapp 1

Etapp 1 består av 800 lägenheter, skolor, förskolor mm. Nyréns har tagit fram en programhandling och ett gestaltningsprogram för hela etapp 1 till plansamrådet. Det har gått vidare med en systemhandling för gator och fickparker. Denna har sedan fördjupats till en bygghandling för arbetsgator. I höst ska systemhandlingen utvecklas med parkerna Fållan och Frötallen.

  • Bygghandlingar för etapp 2, 3 och 4

Nyréns har fått i uppdrag att bistå i planarbetet för de följande etapperna. Detta arbete ska utmynna i bygghandlingar för samtliga gator och vissa fickparker i området om allt går som vi hoppas

Slakthusområdet fr Kvalitetsprogram gatukaraktärer
Några av gatutyperna i Slakthusområdet
Slakthusområdet visualisering arkitektonisk mångfald
Gammalt och nytt möts i Slakthusområdet.

Det finns ett system av små offentliga platser fördelade i Slakthusområdet. De har olika funktioner, men alla har minst ett träd.