Slakthusområdet

Hos Nyréns arbetar antikvarier och landskapsarkitekter med att vidareutveckla Slakthusområdets mer än 100-åriga historia. I denna unika miljö, som redan idag sjuder av liv, pågår en storskalig stadsomvandling. Vårt mål är att hjälpa staden att skapa en tät och urban stadsdel som bygger vidare på allt som finns på platsen av bebyggelsehistoria, matkultur och folkliv.

 • Ort

  • Stockholm, Slakthusområdet
 • Beställare

  Stockholms stad Exploateringskontoret
 • Status

  Pågående
 • Visualiseringar

  Nyréns
 • Kontaktperson

  Bengt Isling
Illustrationsplan över hela Slakthusområdet

År 1912 invigdes Stockholms första offentliga slakthus i Johanneshov, strax söder om Södermalm. Bland annat för att få kontroll över de stora brister i hygien och kontroll av kött som förekom runt om staden. Boskapsslakt avvecklades och livsmedelsproduktionen har succesivt avvecklats under en längre tid.

Området, som ligger granne med Avicii arena (f.d. Globen) och Tele2 Arena, är idag ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Den nya stadsdelen kommer bland annat att rymma nya bostäder för 2 500–3 000 personer samt handel, kontor, evenemang och restauranger. Många av de befintliga kulturhistoriska byggnaderna behålls. Området, som utvecklas av ett tjugotal fastighetsägare, byggs ut i flera etapper och beräknas stå färdigt 2033.

Sedan 2011 har Nyréns arbetat med stadsutvecklingsområdet Slakthusområdet för Exploateringskontoret. Nyréns uppdrag startade med en landskaps- respektive och kulturmiljöanalys. Tillsammans med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, trafik/Tyréns, gata/Sweco och Norconsult, dagvatten/Sweco samt skyfall och trafikanalys/WSP har Nyréns arbetat fram en strukturplan där en distinkt identitet för stadsdelen förenats med komplexa faktorer som befintliga smala gatubredder, stora folkflöden vid evenemang, arenalogistik samt skyfallshantering.

Slakthusområdet visualisering Gaturum
Gaturummen i Slakthusområdet kommer att fungera både för transporter och vistelse.

Utmaningen är att klara kvalitén och de ekologiska förutsättningarna i den täta staden. Många speciella lösningar har utvecklats för att lösa tillgängligheten i de smala gaturummen, klimatfrågan med skyfall och värmeöar. Vi arbetar med att skapa goda vardagsmiljöer för alla i livets olika skeden. Ledmotiven är det sammanhållande golvet, prioritet för gående och cyklister, en mångfald av stadsrum, gatorna är offentliga rum, flikig men tydlig gräns mellan offentligt och privat, utveckla de sammankopplande stråken, en mångfald av användningsområden.

Slakthusområdet visualisering Mobilitet
Genom det fina läget nära staden och med god tillgång till kollektiva färdmedel kommer det att vara möjligt att bo och arbeta i Slakthusområdet utan att använda bil.

”Det är fantastiska miljöer att arbeta med, många speciella lösningar krävs för att skapa trivsamma miljöer som fungerar både till vardags och vid stora evenemang i arenorna intill. Just nu arbetar jag och mina kollegor med att utforma nya gatumiljöer och torg i områdets östra del, de så kallade Kulturkvarteren. Vi ritar även två nya parker, Fållan och Frötallen, i områdets västra del samt gator och fickparker i den södra delen. Parallellt med detta utreder vi komplexa klimatfrågor som både handlar om att hantera skyfall och värmeöar.”

Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt

”Vi på Nyréns kulturmiljö har arbetat med områdets kulturhistoriska värde sedan 2011 då vi för Stockholms stads räkning levererade den kulturmiljöutredning som fortfarande används i arbetet med områdets utveckling. Slakthusområdets historia och arkitektur kommer tas med in i en framtid som kommer att präglas av stora tillägg. I dag fungerar vi som stadens kulturmiljöstöd kring en serie detaljplaner som tas fram för områdets utveckling.”

Urban Nilsson, byggnadsantikvarie
Slakthusområdet visualisering arkitektonisk mångfald

Gammalt och nytt möts i Slakthusområdet

Nyréns kulturmiljö har bland annat medverkat i framtagandet av Slakthusområdets omfattande strukturplan. Nyréns landskapsarkitekter har arbetat med en mängd utredningar och projekt inom Slakthusområdet, några exempel:

 • Landskapsanalys

Det började som en del av en kulturmiljöutredning ihop med kontorets byggnadsantikvarier. I det tidiga skedet utvecklades detta vidare till en landskapsanalys som beskrev stadsbild och landskapets förutsättningar.

 • Underlag till planprogrammet

Till stadens planprogram bidrog Nyréns bland annat med underlag för de offentliga rummen.

 • Kvalitetsprogram

Inför den första detaljplanen och markanvisningarna togs ett kvalitetsprogram för de offentliga rummen fram. I det beskrivs gator, torg, parker och fickparker, deras lokalisering, programmering och översiktliga gestaltning. Stort fokus har legat på att utforma gatorna så att de fungerar som vistelserum i och med att området har begränsat med offentliga rum.

 • Friyteanalyser

Nyréns har gjort löpande friyteanalyser för området samt en övergripande sammanställning av den allmänna platsmarkens innehåll och ytor där även ekosystemtjänster, skyfallshantering, besökstryck, gröna samband till omkringliggande områden samt kartering av sociotoper, förskolor, antal förskolebarn samt lekplatser ingick.

 • Bygghandling för etapp 1

Etapp 1 består av 800 lägenheter, skolor, förskolor m.m. Nyréns har tagit fram en programhandling och ett gestaltningsprogram för hela etapp 1 till plansamrådet. Det har gått vidare med en systemhandling för gator och fickparker. Denna har sedan fördjupats till en bygghandling för arbetsgator. I höst ska systemhandlingen utvecklas med parkerna Fållan och Frötallen.

 • Bygghandlingar för etapp 2, 3 och 4

Nyréns har fått i uppdrag att bistå i planarbetet för de följande etapperna. Detta arbete ska utmynna i bygghandlingar för samtliga gator och vissa fickparker i området om allt går som vi hoppas

Slakthusområdet fr Kvalitetsprogram gatukaraktärer

Några av gatutyperna i Slakthusområdet

Det finns ett system av små offentliga platser fördelade i Slakthusområdet. De har olika funktioner, men alla har minst ett träd.