">In english

Slakthusområdet

kulturhistorisk inventering och analys

Stockholms Slakthus- och saluhallstyrelse inrättades 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige som en följd av dåtidens osunda och ohygieniska hantering av livsmedel. Syftet var även att främja tillförseln av färskvaror till stadens befolkning. 1912 invigdes Stockholms stads slakthus i Enskede och än i dag dominerar slakterier och matvaruproduktion verksamheten i området. Slakthusområdet ingår i ett av Stockholms utvecklingsområden med namnet Söderstaden.

Läs mer

Nyréns har på uppdrag av Stockholms stad gjort en inventering av den yttre miljön och av alla byggnaderna på området. Syftet är att förundersökningen ska fungera som underlag för den förestående planprocessen. Den redovisar de kulturhistoriska kvaliteter som området redan i dag besitter, men även belysa i dag dolda kvaliteter. Som redskap använde vi oss av vår analys av känslighet och tålighet där vi bedömde hur mycket förändring den yttre miljön, exteriörerna, interiörerna och den tekniska utrustningen tål utan att det kulturhistoriska värdet minskar.

Projekttyp
Kompetens
År
2012
Kontaktperson