">In english

Sjöstadshamnen och kajen

Hammarby Sjöstad

Seniorgårdens och Borätts hus i Sjöstadshamnen i Stockholm består av tre byggnadsvolymer som tillsammans med övriga byggnader i kvarteret bildar Henriksdalshamnens norra front mot Hamntorget. Två av byggnaderna är formade som fristående punkthus med huvudfasad mot Hamntorget. Den gemensamma gården ligger ett halvt våningsplan ovan gatunivån och är underbyggd med garage. Mot Hamntorget är bottenvåningarna planerade för kommersiella lokaler.

Läs mer

En god genomförandeprocess från plan till färdig byggnad
Henriksdalshamnen är Hammarby Sjöstads senaste utbyggnadsetapp. Vårt arbete inleddes 2005 med att i ett parallellt uppdrag utforma stadsplanen för hela stadsdelen på uppdrag av Stockholms Stad. Arbetet handlade till stora delar om att omvandla en gammal, sluten, småskalig industrimiljö till en blandad stadsdel som kopplar till omkringliggande områden. Utbyggnaden omfattar ca 800 bostadslägenheter samt lokaler för närservice. Som ett resultat av det parallella uppdraget tog vi tillsammans med Erséus Arkitekter fram en slutlig plan som underlag för markanvisning och vidare detaljplanearbete. Planen har en tät struktur med upplyfta kvartersgårdar för garage och med ett hamntorg i bästa söder-/västerläge. Vi arbetade intensivt med att ta vara på det vattennära läget och finna en effektiv planstruktur med bra gaturum och mötesplatser och en central viktig platsbildning (Hamntorget) som ger identitet till stadsdelen. Arbetsprocessen tillsammans med Stockholms stad var uppbyggd kring återkommande planmöten med alla byggherrar och deras arkitekter där man löpande redovisade respektive kvarters utveckling. Mellan mötena hade arkitekterna hemläxor att utveckla sitt projekt i olika avseenden till nästa möte.
Planarbetet har präglats av kreativitet och lyhördhet. Från vårt kontor deltog våra arkitekter, landskapsarkitekter, visualiserare och modellbyggare.

Goda boendekvaliteter
Under det fördjupade planarbetet fick vi i uppdrag av Seniorgården AB att rita ett kvarter om ca 60 lägenheter samt lokaler för butiker och gym. Kvarteret består av tre byggnadsvolymer som tillsammans bildar Henriksdalshamnens norra front mot Hamntorget. Den gemensamma gården ligger ett halvt våningsplan ovan omgivande gatunivå och är underbyggd med garage. I gatuplan mot Hamntorget finns kommersiella verksamheter. Lägenheterna är utformade med särskild omsorg när det gäller tillgänglighet och funktion. Lamellhuset har två lägenheter per plan. Planlösningen är genomgående med balkonger åt flera väderstreck för att medge visuell kontakt med både gata och gård. Man kan följa ljusets gång under dagen – särskilt viktigt för den tänkta målgruppen. Punkthusen har fyra lägenheter per våningsplan och kännetecknas av ett öppet samband mellan kök och vardagsrum. Fasaden mot den nya Henriksdalsallén har små burspråk och balkonger på plan 1-3 för att erbjuda sjökontakt. De södervända fasaderna har generösa balkonger för utevistelse. Projektet färdigställdes 2012.

Internationella influenser
Sjöstadskajens och Sjöstadshamnens volym- och fasaduppbyggnad har tagit intryck av Venedigs många vattennära palats och byggnader. Mot det centrala vattentorget råder ett symmetriskt förhållningssätt där byggnaderna kring torget står i spegelvänt förhållande till varandra och där fasaderna på Sjöstadskajen och Sjöstadshamnen bearbetats lite extra, för att stärka vattentorget, likt rumsliga kulisser.

Projekttyp
Fakta
Storlek
62 lägenheter
Beställare
Seniorgården och AB Borätt genom Birgitta Seeman
Fotograf
Max Plunger
År
2012
Kontaktperson