">In english

Nöthagen

Plansamråd för Nyköpings nya framtida stadsdel

Nyréns har tillsammans med SBB tagit fram ett stadsbyggnadsförslag för utveckling av Nöthagen, ett centralt beläget verksamhetsområde på gränsen till Nyköpings äldre stadskärna och den nya stationen för höghastighetståg som planeras strax intill. Nöthagen blir en brokig och levande stadsdel där äldre strukturer sparas och utvecklas till en ny spännande helhet av offentliga rum, stråk, verksamheter, skolor, torg, parker och framför allt – framtidens hållbara bostäder!

Läs mer

VISION
Nöthagens vision är att det före detta verksamhetsområdet ska utvecklas till en levande stadsdel uppbyggd kring en rik mix av offentliga rum, verksamheter, skolor, historiska miljöer, parker, torg, vårdboende - och framför allt framtidens hållbara bostäder! Nyréns Arkitektkontor har varit drivande under hela processen och tagit fram både detaljplan, gestaltningsprogram och kulturmiljöutredning, samt den nya strukturplan som detaljplanen är baserad på. Detaljplanen var utställd på plansamråd 5 september – 5 oktober 2018.

ÖPPEN SKISSPROCESS
Tidigt i skissprocessen startades en öppen och inkluderande process i syfte att söka det okända och bygga upp en kollektiv förståelse för platsen. Nyréns bredd av kompetenser med båda arkitekter, landskapsarkitekter, planerare och byggnadsantikvarier bidrog till en lika bred analys som på ett trovärdigt sätt synliggjorde platsens unika kvaliteter - förutsättningar som senare utgjorde stommen i stadsbyggnadsförslaget. Planeringsmässigt fanns det flera klassiska fallgropar som man lätt hade kunnat trilla i om platsens komplexa läge intill järnväg och motorväg hade givits allt för mycket fokus. Samtidigt var farligt gods, trafikbuller och markföroreningar en verklighet att förhålla sig till. För att inte tappa tidiga visionära idéer konkretiserades därför alla områdets aspekter i parallella scenarier med olika angreppssätt. De hårda förutsättningarna utgjorde på så sätt inte en begränsning för projektets måluppfyllelse utan vävdes in Nöthagens många platsspecifika kvaliteter. Det blev senare lätt att landa i ett gemensamt och självklart stadsbyggnadsförslag som svarade mot projektets mål - att skapa en blandad och levande stadsdel i hjärtat av Nyköping!

NÖTHAGENS NYA STRUKTUR OCH INNEHÅLL
Nöthagens stadsbyggnadsförslag tar tydligt avstamp i Nöthagens rika historia av ett brokigt och levande verksamhetsområde. De historiska lagren har synliggjorts rumsligt genom utvecklade äldre strukturer som givits ett nytt innehåll och mening. Centralt i Nöthagen finns Slakteriet som utgör Nöthagens äldsta delar med karaktärskapande tegelstrukturer och spännande rumsligheter.  Tillsammans med bevarad bebyggelse inom Wedholms skapar de äldre miljöerna ett industristråk som löper genom hela området. Nya Nöthagen blir en grön stadsdel med mycket vegetation och grönska som finns integrerad de offentliga rummen. Som ett komplement till Nöthagens gröna gator skaps privata lugna och gröna bostadsgårdar som alla bostäder vänder sig mot. Centralt i området utvecklas en ny stadsdelspark, för både boende och besökare. Parken bidrar till ekosystemtjänster, samtidigt som den blir en plats för både avkoppling och möten. Befintliga kringliggande gaturum kopplas in i Nöthagens nya struktur och nya platsbildningar löper som ett pärlband längs de mest rörelseintensiva stråken. Nöthagens många bostäder och nya innevånare är en av de viktigaste förutsättningarna att skapa en levande stadsdel. De många boende blir också ett underlag för all den service som planen möjliggör. Förutom ca 1500 bostäder skapas byggrätter för både kontor, handel, skolor, vårdboende, kultur och livsmedelsaffär – allt som kan tänkas behövas till både vardag och fest, där närheten till människor fått vara riktlinjen för Nöthagens nya innehåll och struktur.

Plansamråd för Nöthagen - Raspen 1, 2 och 3 - läs mer här.

Projekttyp
Fakta
Team:
Gustav Karlsson
Uppdragsansvarig projektledare och stadsplanerare
Ellen Landén & Johan Forsman Sachs
Arkitekter
Andreau Taberner
Visualiserare/arkitekt
Mårten Ubbe
Modellbyggare
Karolin Hård & Petra Liljequist
Landskapsarkitekter
Mattias Eklund
Byggnadsantikvarie
Mårten Espmarker & Emma Pihl
Planarkitekter
År
Pågående