Plania Sickla

Med den efterlängtade tunnelbanan som motor utvecklas Sickla nu från köpkvarter till blandstad. Tillsammans med Bonava har vi tagit fram tävlingsförslag för en markanvisning i sydvästra Plania. Drivverket blir en pusselbit i Nackas nya stadsväv med ett nytt bostadskvarter, ett aktivitetstorg och en idrottsplats.

 • Ort

  • Stockholm, Nacka
 • Beställare

  Bonava
 • Status

  Vinnande tävlingsförslag i markanvisningstävling 2022. Detaljplaneskede pågående
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Lowa Sundh

Markanvisningstävling Plania, Sickla. Arkitekt: Nyréns Beställare: Bonava
Diagram som visar flöden och funktion

I korsningen Planiavägen och Järlavägen tillförs ett nytt stadskvarter som blir en självklar del av Nacka stad. Kvarteret följer områdets topografi och topologi med högre delar ut mot omgivande gator i norr och öster och lägre delar mot småhus och grönska i söder. Arkitekturen knyter an till Nackas brokiga industribebyggelse med variation i material och taklandskap.

I kvarterets inre skapas en lugn och skyddad bostadsgård med oslagbara möjligheter till trygg lek, odling, samvaro, barnkalas, grillfest och gemenskap. Den tydliga gränsen mellan privat och offentligt skapar förutsättningar för urbana kvaliteter och aktiva bottenvåningar mot omgivande gator.

Markanvisningstävling Plania, Sickla. Arkitekt: Nyréns, beställare: Bonava.
Vy från Järlaleden
Markanvisningstävling Plania, Sickla. Arkitekt: Nyréns Beställare: Bonava
Perspektiv från korsningen Järlaleden/Planiavägen

Industriellt arv i urban nytappning

Kvarteret följer områdets topografi och topologi med högre delar ut mot omgivande gator i norr och öster och lägre delar som möter småhus och grönska. Bebyggelsen har en nyindustriell karaktär som knyter an till arkitekturen i Sickla köpkvarter och samspelar med omgivningen i material och formspråk. Mot Järlaleden och Planiavägen har kvarteret en 5–6- våningsskala med en indragen våning samt en högre tegelbyggnad i hörnläget, som ger synlighet och riktning i kvarteret.

Levande bottenvåningar

Det nya kvarteret skapar ett nytt urbant sammanhang, där höghuset blir ett nytt blickfång. Gatan berikas och aktiveras med handelslokaler, föreningslokal, gemensamhetslokaler som cykelkök, cykelparkering, återbruk, kvartersverkstad och entréer till trapphusen som sätter prägel på gaturummet. En förhöjd bottenvåning markerar sockelvåningen och ger lokaler och bostäder bättre ljusinsläpp. Bostäderna är upphöjda mellan 0,5 – 0,8 m från gatan för att ge en intimare bostadsmiljö.

Markanvisningstävling Plania, Sickla. Arkitekt: Nyréns Beställare: Bonava
Illustrationsplan

Det stora kvarterets kvaliteter

Det klassiska storgårdskvarteret erbjuder svårslagna boendekvaliteter. En bostadsgård som är solbelyst stora delar av dagen blir användbar på ett helt annat sätt än en trång och mörk gård. Det skapar förutsättningar för lägenheter med goda dagsljusvärden, mindre insyn och enklare hantering av buller med färre hörnlägenheter. I sydvästra Plania är storgårdskvarteret en effektiv form för att få in många lägenheter och stora boendekvaliteter, samtidigt som en generös yta kan sparas för ett större sammanhängande offentligt stadsrum och mötesplats kring skola och idrott.

Gårdens storlek ger förutsättningar för både att varva ner och aktivitet. Ett system av gångvägar leder mellan gårdens olika rum och kopplar varje trapphus till de gemensamma ytorna. En generös gräsmatta inramad av buskar och planteringar skapar parkkänsla mitt i kvarteret och möjliggör picknick, bollek eller solbad. Gårdshuset blir ett gemensamt vardagsrum för kvarteret där det är möjligt att ordna gårdsfest, föreläsningar eller bara umgås.

Grönska och ekosystemtjänster

Gården är underbyggd med ett generöst jordlager för att ge möjlighet till grönska. Grönytan har stor betydelse för gårdens kvaliteter – både för vistelse, mikroklimat, hantering av dagvatten och som bidrag till biologisk mångfald. För ytterligare artrikedom kan fågel-, fladdermus- och mulmholkar placeras på gården. Om det blir möjligt att samordna parkeringslösningar på områdesnivå och undvika att bygga garage i kvarteret, skapas förutsättningar för stora träd och frodigare grönska på gården, vilket skulle ge ytterligare bidrag i form av ekosystemtjänster och boendekvalitet.

Plania Sickla arkitekt Nyréns beställare Bonava

Aktivitetstorg i bästa läge

Att bygga stad som bjuder in till rörelse är en viktig folkhälsofråga och att skapa stadsrum som lockar barn och unga till aktivitet är särskilt angeläget. Intill området ligger flera skolor och en idrottshall vilket gör att många barn och unga rör sig här. I den nod som bildas söder om stadskvarteret, där det starka centrumstråket möter intilliggande skolor, idrott och bostäder, skapas ett naturligt läge för en ny offentlig mötesplats. I detta soliga och skyddade läge skapas ett aktivitetstorg – en plats som är öppen för alla, men som får sin särskilda energi och identitet av de unga och närheten till skola och idrott.

Utmed det centrala stråket i det soliga och skyddade läget mellan skola, bostäder och fotbollsplan, placeras ett nytt aktivitetstorg – Matildaplatsen. Torget förses med funktioner och aktiviteter som bjuder in till spontanaktivitet och rörelselek som ett steg mellan lek och sport. Aktivitetstorget knyter an till Nacka stads unga och aktiva profil och kan bli en unik plats som tillför nya kvaliteter i området. 

Platsen utformas med stöd i forskningsprojektet Equalizer om jämställda platser för att alla ska känna sig bekväma med att ta platsen i besittning. Torget får flexibla och mångfunktionella ytor med lekfulla aktiviteter att umgås kring – utan krav på prestation. En huvudingrediens på aktivitetstorget blir klättring – i olika former och på olika nivåer. Klättring är en social och inkluderande aktivitet som lockar både tjejer och killar. Kanske kan torget namnges efter Sveriges bästa klättrare, Nackaprofilen Matilda Söderlund: Matildaplatsen – som en pendang till den populära Marcusplatsen i Sickla.