Linta Gårdsväg

Nyréns landskapsarkitekter har ritat alla de offentliga rummen inom detaljplanen för Linta Gårdsväg i Stockholm. Detaljplanen är den första etappen av en ny stadsdel i Norra Riksby inom stadens Program för Centrala Bromma.

 • Ort

  • Stockholm, Riksby
 • Beställare

  Stockholms stadsbyggnadskontor/Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Pågående
 • Kontaktperson

  Emelie Brunge

Det tidigare verksamhetsområdet vid Lintaverken söder om Bromma Flygplats ska utvecklas till en ny stadsdel med innerstadskaraktär och med en blandning av bostäder, verksamheter och service samt nya parker, torg och andra målpunkter. Ambitionen är att skapa en sammanhållen och tät stad, binda ihop Brommaplan med Riksby och verka för attraktiva och inbjudande stadsmiljöer. Uppdraget har genomförts tillsammans med stadens projektgrupp och i nära samarbete med övriga anlitade konsulter.

Södra Entréplatsen

Uppdraget påbörjades hösten 2019. Inledningsvis gjorde vi en översyn av det liggande strukturplaneförslaget för hela den nya stadsdelen utifrån ett park- och friyteperspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Att anpassa strukturen till framtida skyfall och att stärka möjligheterna att fritt kunna röra sig till fots och med cykel var andra viktiga frågeställningar. Vi genomförde fördjupade studier av kvartersstrukturen med volymstudier och exploateringsberäkningar samt tog fram en vision för alla parker, platser och stråk.

Parallellt har vi haft i uppdrag att gestalta de offentliga rummen inom den första planetappen. Till samrådet har vi tagit fram ett kvalitetsprogram för allmän plats, där innehåll och gestaltning beskrivs för de gator, torg, parker och naturmarksområden som berörs av detaljplanen. Vi har ritat två nya parker, ett flertal platsbildningar och torg och utvecklat ett bilfritt rekreativt gångstråk som förbinder områdets alla mötesplatser. Stort fokus ligger på att utveckla gatustrukturen med generösa gatuplanteringar och gena gång- och cykelstråk, samt att hantera komplicerade dagvattenförutsättningar genom landskapsarkitekturen. I kvalitetsprogrammet ingår även kringliggande naturområden och Lillsjöparken, som föreslås utvecklas som stadsdelspark med nya rekreativa funktioner. Vidare har vi i uppdrag att ta fram systemhandling för alla de offentliga rummen inom detaljplanen för Linta Gårdsväg.

Arbetet med kvalitetsprogrammet har skett kontinuerligt genom hela processen. Det har fungerat som ett viktigt stöd för vår beställare på Exploateringskontoret att diskutera stadens ambitionsnivå i arbetet med detaljplanen och för att säkerställa de övergripande projektmålen. Under arbetet har vi fört diskussioner med stadsbyggnadskontoret om hur mötet mellan gata och kvartersmark behöver utformas för att uppnå både stadens vision om gröna gator och samtidigt skapa ett lyckat stadsrum med väl hanterade möten mellan privat och offentligt.

Läs mer om projektet och se en film som visar planförslaget på Stockholms stads hemsida.