Kolkajen

Kolkajen utgör en planetapp i stadsutvecklings- området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Nyréns har på uppdrag av Stockholm stad tagit fram programhandling och systemhandling för delar av områdets gator och parker. Genom en mångfald av attraktiva offentliga miljöer och mötesplatser ska en bred grupp av boende och besökare lockas till att besöka området.

 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Status

  Programhandling 2022-2023, systemhandling 2023 – pågående
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Jessica Henriksson
Norra Djurgårdsstaden är ett område med hållbarhetsprofil där nya lösningar och processer ska testas och utvecklas för att uppnå en mer hållbar framtid. Etappen Kolkajen ligger i ett attraktivt och lättillgängligt läge nära Ropstens tunnelbanestation i direkt anslutning till Lilla Värtans vatten och nationalstadsparkens stora grönområden. Inom området planeras för cirka 1500 bostäder, 2 förskolor och cirka 10 000 kvm lokaler för handel, kultur och centrumfunktioner samt parker, torg, kajer och ett allmänt bad.
Planområde Kolkajen
Illustration planområde Kolkajen. Nyréns uppdrag avser ytor inom streckad linje.

Nyréns uppdrag omfattar att ta fram program för allmän plats inom delar av planområdet samt upprätta systemhandling för gator och parker. Att utveckla gaturummen som upplevelserika vistelserum med ekologiska kvalitéer har varit en viktig del i uppdraget. En vision med tre övergripande mål ligger till grund för gestaltningen:

Levande stadsrum

Kolkajens utemiljöer ska utgöra levande, trygga, inkluderande och välkomnande stadsrum med höga vistelsevärden för både boende och besökare. I gaturummen prioriteras gående samt plats för vistelse och aktivitet så långt det är möjligt. Boende lockas att nyttja de allmänna utemiljöerna som ett attraktivt komplement till bostadsgårdarna. Här kan man mötas och umgås över kvartersgränserna, vilket ytterligare bidrar till en stark social hållbarhet inom området.

Blågröna kvalitéer

Kolkajens utemiljöer ska präglas av en blågrön struktur med artrik, varierad vegetation, stor biologisk mångfald och höga ekologiska värden. Den blågröna strukturen bidrar också till att höja utemiljöernas vistelsevärden, och till en mängd olika ekosystemtjänster. Den gröna kopplingen och spridningssambandet för ek mellan Hjorthagsberget i söder och nationalstadsparken i norr stärks. Sammantaget bidrar den blågröna strukturen till att ytterligare främja den ekologiska hållbarheten inom området.

Synlig historia

Kolkajens utemiljöer har en stark identitet som avspeglar platsens unika hamnindustriella historia, omtolkad i samtida tappning. Dess läge vid vattnet, kajmiljöerna, storskaligheten och de robusta materialen ger en koppling bakåt i tiden och en förståelse för det som en gång varit.

Illustrationsplan Kolkajen
Illustrationsplan Kolkajen

Nyréns har i ett separat uppdrag beskrivit hur de kulturhistoriska värdena och områdets historiska spår kan synliggöras i utvecklingen (Kolkajen antikvariska förutsättningar, 2022). Den kulturhistoriska hamnindustrin präglar utformningen av Kolkajens utemiljöer, där materialval, utrustning och formspråk tillsammans utgör en karaktärsfull och identitetsgivande strikt ram som fylls med vegetation samt plats för vistelse, lek och aktivitet.

Gator

Gatorna utgörs av tre olika huvudtyper där fordonstrafik tillåts i varierande grad – Huvudgator, lokalgator och vistelsegator. Till varje gatutyp hör ett gestaltningskoncept för materialval och vegetation. Växtkonceptet präglas av områdets olika omgivningar. Huvudgatan förses med naturlika planteringar med ädellöv och lundkänsla. Lokalgatorna har vattennära planteringar med maritim karaktär medan vistelsegatorna får skuggplanteringar av woodlandkaraktär med inslag av bostadsgårdens blommor och bär. 

Karta karaktärsområden Kolkajen
Illustration över offentliga rum som ingår i uppdraget.

Princip huvudgator

Huvudgator ges en innerstadsmässig och hårdgjord karaktär – ett offentligt och storskaligt gaturum med strikta alléer och tydlig separering av de olika trafikslagen för ett stort antal besökare.

Princip huvudgata, Kolkajen

Princip lokalgator

Lokalgator utgör halvoffentliga gaturum som i större utsträckning än huvudgatan präglas av grönstruktur, vistelse och aktivitet. Gatorna ges ett golv utan nivåskillnader, med en viss separering av de olika trafikslagen. Generösa och tydliga möbleringszoner samlar vistelse, aktivitet, grönska och utrustning och trädens placering inom gaturummen medger stora kronvolymer.

Princip vistelsegator

Vistelsegator är halvprivata, mer småskaliga gaturum som framför allt används av boende i området och av förskolorna. Vistelsegatorna blir ett värdefullt komplement till bostadsgårdarna och ett lugnare alternativ till de allmänna parkerna och platserna längs kajerna. Gatorna utförs med ett enhetligt golv med insprängda zoner för vistelse, aktivitet, grönska och utrustning. Vistelsezonerna placeras så att de tvingar fordonstrafiken till en sicksackande körrörelse som ger lägre hastigheter.

Princip vistelsegata, Kolkajen
Bobergsgatan, Kolkajen. Visualisering: Andreu Taberner. Nyréns landskapsarkitekter
Visualisering över Bobergsgatan
Vistelsegata Kolkajen
Vistelsegata

Lekparken Triangelparken och områdets övriga parker

Triangelparken är en mindre park i entrén till området som bedöms ta emot en stor mängd besök från närboende och de intilliggande förskolorna. Karaktären är av en mindre, innerstadsmässig fickpark med fokus på lek för mindre barn, som ett lugnare alternativ till de allmänna parkerna och platserna längs kajerna.

Lekparkens centrala delar används yteffektivt för att rymma så många lekfunktioner och vistelseytor som möjligt. Slingrande gångar sammanlänkar parkens olika delar. En ram av planteringar och träd gör lekparken mer lugn och skyddad mot omkringliggande lokalgator och utgör samtidigt en välkomnande entré till angränsande kvarter från områdets huvudgata.

En översyn har även gjorts av tidigare framtagna förslag för områdets parker. Inom uppdraget har systemhandling upprättats för Broparken med angränsande Slingerparken samt Terrassparken.

Sektion Triangelparken, Kolkajen
Sektion Triangelparken

Triangelparken, Kolkajen
Perspektiv Triangelparken

Läs mer om utvecklingen av Kolkajen på Stockholms stads hemsida här.