Entré Linné

Förslaget redovisar en förändring av entrén till Slottsskogen i två steg. I det första steget bibehålls parkens nuvarande utsträckning. I det andra steget återtas en del av det som var park innan spårvägens expansion. Den nya entrén är ett koncentrat och en övergång från stenstaden till Slottsskogen.

 • Ort

  • Göteborg, Slottskogvallen
 • Beställare

  Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs stad
 • Status

  Slutfört år 2020
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner och Molok Hyded
 • Kontaktperson

  Bengt Isling

Passagen sker i form av en lummig parkentré som nyfiket lockar till den stora gröna stadsparken. Från hårt till mjukt. Från gata över parktorg. Mellan de inbjudande murarna. Under trädens lövkronor. Ut på pelousen som mjukt sluttar ner mot dammen. Där man kan andas ut i en gestaltad upplevelse av naturen. Linnéplatsen upprättas som parktorg. Trafiken får stå tillbaka där. Den cirkulära formen förtydligas. Linnéplatsen renodlas. Allt onödigt som inte hör till den viktiga parkentrén tas bort. De funktioner om hör till trafiken flyttas till Dag Hammarskjöldsleden i steg 2 som ska byggas om till en boulevard. In steg 1 kan en del trafikfunktioner ligga kvar. Markytorna på Linnéplatsen är hårdgjorda med ett trädskikt där så är möjligt att skapa. Exakt hur trafiken ska dras fram ingår inte i denna utredning får bli föremål för framtida utredningar. I framtiden, vid en större omläggning av trafiken, kan parken utvidgas mer som visas i diagrammen. Detta kan göras utan att parken behöver byggas om.

Steg 1
Entrén till parken gestaltas med träd man kan se under och murar som man kan se över. Den blir trygg och genomsiktlig. En tydlig huvudentré. Ett tydligt utanför och innanför. Marken inne i parken dras upp mot muren. Träden kan både vara nyplanterade och sparade som fylls på eller sparas ut i uppfyllnaden. Muren dras vidare österut. En kiosk som vänder sig både mot parken och Linnéplatsen placeras in i muren. Den skålade Pelousen lutar svagt ner mot dammen som åter får en central ställning i parken. De träd som står fritt på gräsytan idag är sena tillskott i parken. De får flyttas eller tas ned för att skapa detta tydliga parkrum med rymd och gröna väggar. Något enstaka träd kan stå kvar på sin ursprungliga höjd. Dammen som idag ligger skymd och djupt ner i förhållande till omgivningarna kan utvecklas med ytterligare dagvatten. Eftersom vattnet inte är rent tillförs en möjlighet med en plaskdamm eller ett annat typ av vatten. Bangolfen med sin byggnad skymmer denna möjlighet och får finna en annan plats i staden, t.ex. i utvidgningen av parken i steg 2.

Steg 2
I steg 2 återtar parken i det närmaste sin ursprungliga storlek. Det skapas ett helt nytt grönt rum på det som idag är en trafikyta. Ett förrum till parken där man kan tänka sig olika programmeringar. I parkrummet behålls spåren av spårvägens nuvarande sträckning som en dubbelriktad cykelbana med en upphöjd blomsterplantering emellan.
I detta förslag har bangolfen placerats in med ett café. I den norra delen redovisas en större yta för nedsänkta cykelparkeringar. Det finns alternativa användningar av ytorna. Man kan tänka sig fler caféer. Uteserveringar. Blomsterbod. Plats för Bondens marknad. Eller bara ett grönt rum. En förutsättning för steg 2 som redovisas här är att spårvagnarna flyttas till Övre Husargatan. Alternativt kan de ta en tvär sväng från Linnégatan och runda steg 2. På ett skissartat sätt redovisas söderut en nedfart till den framtida spårtunnel som planeras.