">In english

Hagsätra och Rågsved

Analys och strategi för de offentliga rummen

I stadsdelarna Hagsätra och Rågsved i Stockholm pågår planering för ca 3000 nya bostäder. Området har stora utvecklingsmöjligheter i ett mycket bra läge nära kollektivtrafik och natur. Samtidigt väntas besökstrycket och slitaget på parkerna att öka med 7500 nya invånare. Som underlag och stöd för fortsatt planering har Nyréns tagit fram en nulägesanalys och formulerat strategier för de offentliga rummens utveckling.

Läs mer

De offentliga rummen i Hagsätra och Rågsved har flera karakteristiska landskapsdrag som är genomgående för de båda stadsdelarna.
Hela området är planerat med ett sammanhängande nät av parker och gröna promenader, där man kan röra sig bilfritt mellan olika målpunkter. Det gröna nätverket är en stor kvalitet.
Den kontrastrika topografin skapar ett spännande och varierat landskap. De vackra parkrummen ligger placerade i dalgångarna vilket varit en medveten gestaltningsidé då området byggdes. Naturmarken är hela tiden närvarande både i form av blandskog och berg i dagen. Många vackra tidstypiska detaljer som stödmurar och trappor i granit är bevarade i områdets offentliga miljöer.
Men orienterbarheten i områdena kan förbättras och många av parkerna saknar ett varierat innehåll. Stadsdelarnas centrum behöver få en bättre koppling till omgivningarna.
En stadsdelspark saknas i Hagsätra och Ormkärr saknar dessutom en tydlig kvarterspark. I Rågsved ligger Rågdalen som till ytan uppfyller kraven för en stadsdelspark men där innehållet kan bli bättre.
Det finns flera vackra gröna stråk som går genom området. Här kan boende gå och cykla utan att passera en gata. Men på flera ställen behöver orienterbarheten förbättras.
Analysen ligger till grund för en strategi som beskriver de åtgärder som behövs för att stärka de offentliga rummen i området, med utgångspunkt i behov och möjligheter:

 • Utveckla de offentliga rummen för att möta en växande befolkning
 • Förstärk det gröna nätverket och utveckla viktiga parker/promenade
 • Lyft fram regionala målpunkter
 • Skapa en stadsdelspark i varje stadsdel
 • Utveckla små och stora kvartersparker
 • Ta tillvara stadsdelarnas identitet
 • Stärk lokala stadsdelscentrum
 • Höj kvaliteten i de offentliga rummen
 • Skapa fler platser för unga och äldre
 • Förstärk gröna entréer
 • Skapa nya stadsgator
 • Bygg in ekosystemtjänster i offentliga miljöer
 • Lyft fram stadsdelarnas gröna pärlor och platser
Fakta
Team
Emma Jonasson, Kristina Nygren, Katarina Borg
År
2017
Kontaktperson