Futurum

Det befintliga kulturhuset Futurum ska rustas och byggas till med nya lokaler för bibliotek, kultur och möten. Visionen är att det ska bli en given mötesplats för Järnas invånare och bidra till en positiv utveckling för hela samhället. På uppdrag av Södertälje kommun, Telge Fastigheter och M3 Bygg har vi tagit fram programhandling och projekterat byggnaden fram till bygghandlingar. Första spadtaget för bygget togs våren 2023 och det färdiga huset förväntas stå klart efter sommaren 2024.

 • Ort

  • Södertälje, Järna
 • Beställare

  Södertälje kommun, Telge Fastigheter, M3 Bygg. Samverkansentreprenad
 • Status

  2021 – pågående
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Anna Karin Fallan

Nytt landmärke med hållbarhetsprofil

Futurum har en central placering i Järna invid järnvägen och vid entrén till Storgatan. Det nya kulturhuset blir ett nytt landmärke och ett nav som knyter ihop järnvägsstationen med handelsstråket. Den befintliga byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och ombyggnaden behöver därför ske med respekt för det äldre kulturhusets värden. Platsens centrala läge innebär också att husets alla sidor blir lika viktiga och behöver vara väl omhändertagna, utan baksidor. Järna är välkänt för sin höga miljömedvetenhet och kunskap om hållbarhet. Hos beställarna finns därför en vilja att huset ska hålla hög arkitektonisk nivå och uppfylla höga miljökrav. Ett led i detta har varit att uppföra det nya huset med trästomme. Att ta tillvara det äldre husets kvalitéer och vidareutveckla dessa genom den nya gestaltningen är en annan hållbarhetsaspekt vi utgått ifrån.

Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.

Visionen

Kulturhuset innehåller idag en samlingssal och lokaler för föreningsliv, kulturskola och fritidsgård. Kommunens vision för utvecklingen är ”Ett kulturhus för alla och en tillgänglig mötesplats i Järna”, med ett särskilt fokus på att skapa en inkluderande plats och ett ställe där barn och ungdomar känner sig välkomna. Verksamheterna ska ha ändamålsenliga lokaler med hög nivå av samnyttjande och flexibilitet. Vi har jobbat med brukardialog och delaktighet under projektets gång. Det har medfört att verksamheterna kunnat närma sig varandra och synergieffekter har uppstått i hur lokalerna kan brukas, vilket påverkat gestaltningen positivt.

Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.

Gestaltning och formspråk

Tillbyggnaden med det nya biblioteket har i sin gestaltning hämtat inspiration från det befintliga husets karaktärsdrag och vinklade formspråk.  Dagens tegelbyggnad vilar på en indragen sockel av puts och betong. Till denna byggs kompletterande volymer som dels har ett tydligt släktskap, dels skapar ett nytt arkitektoniskt uttryck till platsen och till Järna. Formspråket tas upp både i väggarna och i takens lutningar. Från Järnvägsgatan – där husets nya huvudentré placeras – möts besökaren av en glasad sockelvåning, som ger goda inblickar till verksamheterna inne i kulturhuset. Ovan denna vilar två trävolymer, lika den äldre husets utkragande tegelvolym över betongsocklen. Fasaderna kläs in med ett träraster med distans till fasaden, vilket ger varierande mönsterverkan utifrån solens rörelsemönster. Det nya huset får härigenom ett lättare uttryck, som kontrasterar mot den tyngre tegelvolymen.

Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.

Den nya huvudentrén leder in till ett öppet atrium, vilken fungerar som foajé och mötesplats för kulturhusets besökare. Runt foajén är det öppet in till barn- och ungdomsbiblioteket, ett makerspace och en matstudio samt entré till den befintliga samlingssalen ”Allsalen”. En trappa upp ligger bibliotekets vuxenavdelning. Det gamla Futurumhusets tegelfasad är tydligt närvarande inne i foajén och verksamheterna har nära kontakt med varandra via lättillgängliga trapphus.

Nyréns inredningsarkitekter har uppdraget att i samråd med verksamheterna göra funktionsmöblering för lös inredning, vilket inkluderar specialsnickerier till bibliotekets olika rum.

Kulturhistoriska hänsynstaganden

En utmaning har varit att synliggöra det befintliga huset, samtidigt som gällande detaljplan reglerade en placering som skymde huset. Som underlag för arbetet har vi tagit fram en antikvarisk förundersökning. Under hela processen har vi även haft ett nära samarbete med kommunens stadsantikvarie för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Genom att vinkla upp den nya volymen har vi skapat fri sikt in på gården från gatan, så att man ser originalbyggnaden från huvudstråket. I mötena mellan den befintliga byggnaden och den nya är det tydligt var skiljelinjen går. Den markeras genom förskjutningar i fasaderna, släpp mellan byggnaderna och tydliga skillnader i materialvalen mellan nytt och gammalt. Invändigt har vi öppnat upp byggnaden, så den äldre arkitekturen blir läsbar. Den utvändiga tegelfasaden pånyttföds invändigt som en vägg i biblioteket. Den karaktärsfulla Futurumskylten får en ny placering på tegelfasaden ovanför den nya entrén mot öster.

Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.
Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.
Futurum. Kulturhus, bibliotek. Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, modellverkstad och visualisering.

Komplexa och utmanande förutsättningar

Uppdraget är utförts i samverkansentreprenad med M3 Bygg. Tomten ligger nära stambanan där farligt gods transporteras, vilket ställt stora krav på riskhänsyn och utrymning, samtidigt som den befintliga byggnaden i tre nivåer behövt tillgängliggöras. En stor utmaning har därför varit att klara såväl tillgänglighets- som risk- och utrymningskrav inom den mycket begränsade byggrätten. Vi har med genomarbetade lösningar lyckats skapa ett nytt hus med god orienterbarhet, komplex konstruktion och utan ytkrävande ramper.

Under arbetsprocessen har vi även haft stor nytta av den fysiska modell vår modellverkstad tog fram, för att kommunicera projektet med såväl beställare, framtida brukare som allmänhet. Projektet har redan mötts av positiva reaktioner i media och från allmänheten, och vi ser mycket fram emot det färdiga resultatet.

”Där kommer alla hänga lite. Fan va nice!”

Citat från en järnabo om utvecklingen av Futurum. Se hela nyhetsinslaget om projektet i SVT Södertälje här.