Equalizer

Vinnova har finansierat ett forskningsprojekt vars syfte är att skapa jämställda och inkluderande platser som uppmanar till rörelse och fysisk aktivitet. Arbetet har skett i samarbete med forskare och kommuner och kombinerar teori med fullskaletester på flera platser.

 • Forskningsprojekt i samarbete med

  • Emma Pihl (Fojab)
  • Åsa Samuelsson (Fojab)
  • Karin Book (Malmö universitet)
  • Elisabeth Högdahl (Lunds universitet)
  • Malmö stad
  • Lunds kommun
 • Ort

  • Malmö / Lund
 • Beställare

  Vinnovafinansierat samarbetsprojekt
 • Status

  Steg 1 genomfördes 2016–2018, steg 2 genomfördes 2018–2020
 • Fotografer

  Daniel Zachrisson och Nyréns
 • Kontaktperson

  Ia Westman

I dagens samhälle ökar stillasittandet och framför allt flickor blir allt mindre fysiskt aktiva. Under senare år har många kommuner investerat i att bygga aktivitetsplatser för att bryta utvecklingen, men studier visar att det främst är unga män som använder sig av platserna. Hur vi använder utemiljön är styrt av normer och förväntningar som för många blir exkluderande. Syftet med Equalizer är därför att utveckla en metod och genomföra tester som på olika sätt bryter mot och stör normerna, att synliggöra dem och skapa förändringar som möjliggör mer inkluderande miljöer. Ett viktigt syfte är också att både metoder och fysiska förändringar ska vara lätta att skapa och sprida.

Arbetet har genomförts i samarbete med forskare på Malmö universitet och Lunds universitet och ihop med olika kommuner. Delaktighet och medskapande i både analys och förslag från dem som ska använda platserna har varit en central del i metodutvecklingen.

Arbetet är genomfört i två steg, där det första utfördes i samarbete med Malmö stad 2016–2018. Platser kan vara utformade på sätt som upprätthåller normer och föreställningar, t.ex. att tjejer och killar bör eller måste bete sig på ett speciellt sätt, att vissa tar över och hindrar andra från att göra det man skulle vilja göra. Normerna kan “störas” genom att göra något oväntat. Några offentliga platser i staden valdes ut för fullskaletest. Tillsammans med unga tjejer har vi identifierat vilka hinder som finns idag och i nästa steg vilka lösningar som kan hjälpa till att överbrygga dessa hinder. Hur kan vi förändra platserna på sätt som uppmuntrar till användning som stör och bryter normerna? Mot bakgrund av detta genomfördes tester på plats för att omvandla platserna för spontan fysisk aktivitet. Utifrån arbetet utvecklades metoder och verktyg för att omvandla platser så att de kan bidra till bättre folkhälsa och jämställd tillgång till de offentliga rummen i staden.

Equalizer, störning Södervärn
Exempel på ”störningar” i fullskaletest, första steget.

Steg två genomfördes 2018–2020 i samarbete med Lunds kommun. Metoderna vidareutvecklades tillsammans med brukarna och prototyper togs fram för att utmana normer och invanda mönster om hur skolgårdar och platser kan användas och av vem. Tilläggen lockar till rörelse på nya sätt och i nya situationer och sänker tröskeln för fler att våga ta platser i anspråk. Aktiviteterna testades i fullskala på två skolgårdar i Lund. Genom att erbjuda valmöjligheter och utforma aktiviteter och idrotter på nya sätt som lockar till att hitta på sina egna regler kan steget minskas mellan att vara aktiv och passiv.

Equalizer, fullskaletest på skolgård i Lund
Fullskaletest på skolgård i Lund. Det befintliga, traditionella utegymmet har uppdaterats och blivit ”Det oseriösa gymmet”. Runt och in i gymmet leder en slinga med olika aktiviteter som lockar att kliva in och ger en större valmöjlighet i hur man vill vara fysiskt aktiv.
Equalizer, fullskaletest på skolgård i Lund
Equalizer, fullskaletest på skolgård i Lund