Eastmaninstitutet

Nyréns har ansvarat för Eastmaninstitutets genomgripande modernisering och invändig ombyggnad. Syftet med upprustningen har varit att förlänga byggnadens livslängd och samtidigt möjliggöra för den befintliga, ursprungliga funktionen som tandvårdsinstitut att vara kvar i byggnaden.

 • Ort

  • Stockholm, Vasastan
 • Beställare

  Stockholms Läns Landsting genom Locum och Folktandvården
 • Status

  Renovering och upprustning slutförd 2016
 • Fotografer

  Björn Lofterud (interiör) och Johan Dehlin (exteriör)
 • Kontaktperson

  Carola Magnusson Boman
Eastmaninstitutets entrésida, tillgänglighetsanpassad entré och entrétorg

Eastmaninstitutet uppfördes av Stockholms stad 1932-36 med medel från en donation av George Eastman, amerikansk filantrop, uppfinnare och grundare av företaget Kodak. Avsikten vara att ge alla stockholmsbarn mellan 3 och 15 år möjlighet till tandvård och behandling för öron-, näs- och halssjukdomar.

Som arkitekt för den nya institutionsbyggnaden anlitades Waldemar Johanson som även ritat några av de övriga byggnaderna i Sabbatsbergsområdet. Eastmaninstitutet inrymmer idag folktandvårdens specialist- avdelningar.

Eastmaninstitutet vann ROT-priset 2017.

Eastmaninstitutets huvudbyggnad anses särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och är skyddad i detaljplan. Enligt den antikvariska förundersökningen krävdes att byggnadens kulturhistoriska värde inte fick förvanskas. Exteriörens originalfönster, stenarbeten och dörrar skulle bevaras, likaså den öppna entréhallen med sina bevarade originalmaterial och detaljer i interiören. Interiörens ursprungliga glasväggar, svängda väggpartier, väggmålningar och väntrumsleksaker skulle bevaras. Ett återställande av tidigare renoveringars bortbyggda kvaliteteter såsom rundade hörn, tidstypiska inredning och armaturer samt val av material vid ytskiktsrenovering förespråkades.

Eastmaninstitutets väntrum, konstverk på väggen av Einar Forseth

Vårt uppdrag var en ombyggnad som inriktades på att iordningställa Eastmaninstitutet så att den befintliga verksamheten kunde vara kvar. Arbetet utfördes som ett samarbete mellan Nyréns arkitekter och byggnadsantikvarier.

En betydande del av projekteringen inriktades på att bevara, renovera och underhålla de delar som var skyddade i gällande detaljplan. Omfattande åtgärder föreslogs för energibesparing och förbättrad tillgänglighet enligt gällande krav. Nödvändig renovering av fasadputs, fönsterbågar och koppartak har genomförts med stor hänsyn tagen till ursprunget. Den välbevarade entréhallen, väntrummets väggmålningar, trapphusen och grunddragen i byggnadens planlösning har bevarats i stort sett opåverkade vilket var en förutsättning för projekteringen. Den nya inredningen i tandfyllningssalen innebar att den befintliga indelningen av den tidigare helt öppna salen i mindre behandlingsrum permanentades. I ny fast inredning och snickeriarbete har vi inspirerats av den ursprungliga inredningen.

Landskapsplaneringen, som har utförts av Nyréns landskapsarkitekter, är återhållen, tonvikten har lagts på gedigna stenarbeten och på omsorgsfulla detaljlösningar.

Eastmaninstitutet
Eastmaninstitutets tandfyllnadssal med nya bås
Eastmaninstitutet väntrum

Eastmaninstitutets entré, invändigt

Eastmaninstitutet nominerades till Vårdbyggnadspriset 2019

Restaureringen av Eastmaninstitutet i Stockholm – en unik kulturhistorisk byggnad med starkt lokalt varumärke, är omfattande och samtidigt varsamt utförd. Här har funktionella och tekniska utmaningar hanterats på ett smart sätt. Exteriört är byggnaden varligt renoverad med väl anpassade tillägg av ramper och ombyggnad av trappor. Det är dock främst ett interiört ombyggnadsprojekt och som sådant finkänsligt utfört. Byggnadens möjligheter har utnyttjats till fullo genom okonventionella lösningar, för att kunna få plats med en större verksamhet. Den inre befintliga logistiken med olika nivåer och ej genomgående trapphus har åtgärdats. En avancerad utgrävning i källaren för teknikutrymme har genomförts. Byggnadens själ har värnats även när större praktrum brutits ned till mindre funktionsytor. Siktlinjer och ljusinsläpp har bevarats genom väggar av glas, placerade så att integriteten för patienten upprätthålls. Färgsättning och inredning är övertygande och konsekvent genomförda. Ett gemensamt lunch- och fikarum för alla verksamheter stödjer samarbete, lärande och effektivt nyttjande av lokaler. Ombyggnaden av denna märkesbyggnad är ett bra exempel på hållbart återbruk.”

Eastmaninstitutet. väntrum
Eastmaninstitutets entréhall
Eastmaninstitutet , bevarade gunghästar i trä