">In english

Eastmaninstitutet

Varsam renovering och upprustning

Under våren 2013 fick Nyréns uppdraget att projektera en fullständig upprustning, modernisering och invändig ombyggnad av Eastmaninstitutet. Syftet med projekteringen är dels att förlänga byggnadens livslängd och samtidigt möjliggöra för den befintliga, ursprungliga funktionen som tandvårdsinstitut att vara kvar i byggnaden.

Eastmaninstitutet vann ROT-priset 2017. Läs mer här

Läs mer

Eastmaninstitutet uppfördes av Stockholms stad 1932-36 med medel från en donation av George Eastman, amerikansk filantrop, uppfinnare och grundare av företaget Kodak. Avsikten vara att ge alla stockholmsbarn mellan 3 och 15 år möjlighet till tandvård och behandling för öron-, näs- och halssjukdomar. Som arkitekt för den nya institutionsbyggnaden anlitades Waldemar Johanson som även ritat några av de övriga byggnaderna i Sabbatsbergsområdet. Eastmaninstitutet inrymmer idag folktandvårdens specialist avdelningar.

Eastmaninstitutets huvudbyggnad är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och skyddad i detaljplan. För att byggnadens kulturhistoriska värde inte ska förvanskas krävs enligt den antikvariska förundersökningen från 2004 att exteriören med originalfönster, stenarbeten och dörrar bevaras, liksom entréhallen med sin öppna karaktär och bevarade material och detaljer i interiören. Likaså krävs att ursprungliga glasväggar, svängda väggpartier, väggmålningar och väntrumsleksaker bevaras. Ett återställande av tidigare bortbyggda kvaliteteter såsom rundade hörn, tidstypiska armaturer, ljusföring och val av material vid ytskiktsrenovering och ny inredning förespråkas.

Vårt uppdrag har varit en ombyggnad som inriktats på att iordningställa Eastmaninstitutet så att den befintliga verksamheten kan vara kvar. Arbetet har utförts som ett samarbete mellan Nyréns arkitekter och byggnadsantikvarier.

En betydande del av projekteringen har inriktats på att bevara, renovera och underhålla de delar som är skyddade i gällande detaljplan. Omfattande åtgärder har föreslagits för energibesparing och förbättrad tillgänglighet enligt gällande krav. Projekteringen omfattar en nödvändig renovering av fasadputs, fönsterbågar och koppartak. Ändring av ytskikt och planlösning invändigt påverkar med få undantag mindre känsliga, tidigare totalrenoverade interiörer. Den välbevarade entréhallen, väntrummet med väggmålningar, trapphusen och grunddragen i byggnadens planlösning bevaras i stort sett opåverkade vilket varit en förutsättning för projekteringen. Den nya inredningen i tandfyllningssalen innebär att den befintliga indelningen av den tidigare helt öppna salen i mindre behandlingsrum permanentas. Ny fast inredning och snickerier gestaltas med viss inspiration från vad som är känt av den ursprungliga inredningen.

Landskapsplaneringen, som har utförts av Nyréns landskapsarkitekter, är formalt återhållen, tonvikten har lagts på gedigna stenarbeten och på omsorgsfulla detaljlösningar.

Läs också om inredningen av Eastmaninstitutet Folktandvårdens specialistavdelningar här

Eastmaninstitutet nominerades till Vårdbyggnadspriset 2019: 

"Restaureringen av Eastmaninstitutet i Stockholm – en unik kulturhistorisk byggnad med starkt lokalt varumärke, är omfattande och samtidigt varsamt utförd. Här har funktionella och tekniska utmaningar hanterats på ett smart sätt. Exteriört är byggnaden varligt renoverad med väl anpassade tillägg av ramper och ombyggnad av trappor. Det är dock främst ett interiört ombyggnadsprojekt och som sådant finkänsligt utfört. Byggnadens möjligheter har utnyttjats till fullo genom okonventionella lösningar, för att kunna få plats med en större verksamhet. Den inre befintliga logistiken med olika nivåer och ej genomgående trapphus har åtgärdats. En avancerad utgrävning i källaren för teknikutrymme har genomförts. Byggnadens själ har värnats även när större praktrum brutits ned till mindre funktionsytor. Siktlinjer och ljusinsläpp har bevarats genom väggar av glas, placerade så att integriteten för patienten upprätthålls. Färgsättning och inredning är övertygande och konsekvent genomförda. Ett gemensamt lunch- och fikarum för alla verksamheter stödjer samarbete, lärande och effektivt nyttjande av lokaler. Ombyggnaden av denna märkesbyggnad är ett bra exempel på hållbart återbruk."

Fakta
TEAM
Arkitekter:
Johan Janssen ansvarig, Carola Magnusson Boman, Johan Söderberg, Annika Lennman, Maria Reuterhall, Vicky Laflamme, Jörgen Ralsmark
Inredningsarkitekter:
Karin Nyrén ansvarig, Ernesto Garcia, Oskar Pyk
Byggnadsantikvarier:
Olle Nylind ansvarig, Anna Birath
Landskap:
Mårten Setterblad ansvarig, Caroline Almqvist
Fotografer:
Björn Lofterud (interiör) och Johan Dehlin (exteriör)
Visualisering:
Nyréns Arkitektkontor
Beställare:
Stockholms Läns Landsting genom Locum och Folktandvården
År
2016
Kontaktperson