Djursholms torg

Djursholms torg är ett levande centrum med restauranger, butiker, uteserveringar och service mitt i villastaden Djursholm i Danderyds kommun. Inför att centrumgatan ska rustas upp och kompletteras med ny bebyggelse har Nyréns tagit fram en förstudie som underlag till en ny detaljplan. I förstudien ingick att genomföra en kulturmiljöanalys, platsanalys, utredningar kopplade till trafikstrukturen i samarbete med Structor samt medborgardialog i två steg – brukar- och designdialog. Analys- och dialogarbetet resulterade i ett gestaltningsförslag som visualiserats och prövats i en fysisk modell.

 • Ort

  • Stockholm, Djursholm
 • Beställare

  Danderyds kommun
 • Omfattning

  Förstudie - Analys av landskaps- och stadsbild, kulturmiljö och trafikstruktur, gestaltning, medborgardialog, modell och visualisering
 • Status

  2018 - 2020
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Madelaine From Björk

Övergripande förutsättningar - förstudie Djursholms torg. Nyréns landskapsarkitekter och stadsbyggnad
Övergripande förutsättningar

Analys

En grundlig analys av platsens förutsättningar inledde förstudien med hjälp av stadsplanerare, landskapsarkitekter, byggnadsantikvarie, specialist på centrumutveckling, ljusdesigner och modellbyggare. Bland annat studerades stadsrummets användning, kulturhistoria, orienterbarhet, rörelsemönster/flöden, bebyggelsekaraktärer, grönska, upplevelsevärden, tillgänglighet, lokalklimat, trafik och parkering.

Kunskapsbyggande och förankring genom medborgardialog

Till grund för studien genomfördes medborgardialoger bestående av öppna aktiviteter såsom områdesvandringar, kunskapsseminarium med rundabordssamtal och webbenkät (Warm In the Winter). För att nå specifika grupper gjordes riktade insatser med företagare i Djursholms torg, seniorer, förskolor och ungdomar. Nyréns fick ansvaret för att tillsammans med kommunen planera, leda och genomföra aktiviteterna.

Efter de öppna och riktade dialogaktiviteterna följde fortsatt arbete med en designdialog, där en mindre referensgrupp med inbjudna intressenter fick arbeta vidare med utformningen i workshops.  

”Att involvera medborgare och företagare tidigt i en öppen och transparent process var ett konstruktivt sätt att arbeta. Framför allt byggdes ett förtroende för den fortsatta processen mellan medborgarna och kommunen, vilket är en viktig grund för den fortsatta processen”.

Områdesvandring - Förstudie Djursholms torg - Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad, kulturmiljö, visualisering, modellverkstad
Områdesvandring vid Samsöparken
Områdesvandring - Dialog förstudie Djursholms torg
Områdesvandring vid Vendevägen
Förstudie Djursholms torg - Dialog/workshop. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad, kulturmiljö, visualisering, modellverkstad
Workshop
Referensbilder till workshop
Dialog/workshop med ungdomar - Förstudie Djursholms torg. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad, kulturmiljö, modell, visualisering
Workshop med ungdomar
Dialogmöte - Djursholms torg. Nyréns landskapsarkitekter, stadsbyggnad, kulturmiljö, visualisering, modellverkstad
Referensgruppsmöte i Djursholms bibliotek och modell över förstudieområdet

Djursholms historia och framväxt

En kulturhistorisk utredning togs fram som ett kunskapsunderlag för alla aktörer som är involverade i områdets utvecklingsprocess. Utredningsområdet kring Djursholms torg har en intressant historia med Djursholms slott, Elsa Beskows koppling till Djursholm, Sveriges första villastad som förort och arkitektoniska ideal som speglar strömningar under 1890–1930-tal samt även efterkrigstidens centrumbebyggelse.

Den rika kulturhistorien inspirerade till konkreta gestaltningsidéer. Element från den kulturhistoriska utredningen lyftes i förslaget till gestaltning av Samsöparken där lekmiljöer med utformning hämtad från Elsa Beskows litterära värld och återskapande av en näckrosdamm är exempel.

Flygfoto Vendevägen och Samsöviken 1034. Källa Fof Arkiv. Antikvarisk utredning Djursholms torg. Nyréns kulturmiljö
Flygfoto Vendevägen och Samsöviken 1034. Källa: Fof Arkiv
Antikvarisk undersökning Djursholms torg. Nyréns kulturmiljö
I Samsöparken fanns tidigare en näckrosdamm med inplanterade röda näckrosor, som inte är bevarad idag.
Illustrationsplan - förstudie Djursholms torg. Nyréns landskapsarkitekter och stadsbyggnad
Illustrationsplan – Förslag Danderyds torg

Gestaltningsförslag för bebyggelse, gata, park och torg

Med resultat från platsanalysen, medborgardialogerna och den kulturhistorisk utredningen inleddes designprocessen med att hitta en vision för Djursholms framtida centrumgata. Gestaltningsprinciper och gestaltningsförslag för en ny park, bebyggelse, torg och en upprustad centrumgata togs fram. Volymstudier gjordes för att pröva skala, höjd, exploateringsnivå och utformning av den nya bebyggelsen. Olika scenarion prövades i en fysisk modell och en förprojektering gjordes för att säkerställa förslagets genomförbarhet.

Visualiseringar av förslaget

Visualisering - Förstudie Djursholms torg. Visualisering Nyréns arkitektkontor
Vy från bibliotekets entré
Visualisering - Förstudie Djursholms torg. Visualisering Nyréns arkitektkontor
Vy från Djursholms torg
Visualisering - Förstudie Djursholms torg. Visualisering Nyréns arkitektkontor
Vy från Samsöparken

Se förstudien i sin helhet här och rapporten över dialogen här.