">In english

Centralstationsområdet

Stockholm

Stockholms stad har tillsammans med Jernhusen påbörjat en detaljplaneprocess för centralstationsområdet i det som benämns Västra City. Arbetet syftar till en utveckling av området, både vad gäller järnvägsfunktionen och en eventuell överdäckning av spårområdet och därmed tillkommande bebyggelse. Överdäckningen kan innebära ny bebyggelse mellan Tegelbacken i söder och Kungsbron i norr med ny stationsbyggnad vid Klarabergsviadukten. Jernhusen har inom ramen för den pågående planprocessen gett Nyréns Arkitektkontor i uppdrag att göra en fördjupad kulturmiljöutredning av området med tyngdpunkt på frågor som rör riksintresset för kulturmiljövården.

Kulturmiljöutredningen ska fungera som ett kunskapsunderlag i den fortsatta planprocessen inklusive de parallella uppdrag som kommer att genomföras av olika arkitektkontor. Den kommer även att kunna utgöra underlag för framtida konsekvensanalyser, inklusive MKB för området. Syftet med utredningen är att områdets kulturhistoriska värde ska tydliggöras så att det kan tas tillvara långsiktigt. Utredningen är koncentrerad till det område vid centralstationen som omfattas av det pågående detaljplanearbetet, men även omkringliggande byggnader och miljöer liksom stadsbilden i stort beskrivs där det är relevant. Den yttre miljön och bebyggelsen studeras från helhet till del. Kulturmiljöutredningen är inriktad på den befintliga fysiska miljön och mindre på områdets historia vars fysiska lämningar redan försvunnit.

Läs mer

Överst målning av C van der Meulen från omkr. 1689. Utsikt över Klara sjö från Kungsklippan. Källa: SSM
Näst överst panorama över Klara sjö från omkring 1725 av Johan Mynde. Källa: Wikimedia
Två nedersta vyer från Långholmen mot stadens centrala delar från 1700-talet och 1927. Källa: Kungliga Järnvägsstyrelsen 1927

Kartan visar strandlinjens utbredning över tid. Blå yta och streckad linje på dagens karta ovan motsvarar vattenyta och strandlinje på den historiska kartan överst. I mitten syns Blekholmen som över tid allt mer uppgår i Norrmalm.

Kartsekvens över spårområdet. Streckad linje definierar helhetsmiljö, rosa är byggnad, beige är spårområde, grön yta visar järnvägsparken och lila markerar centralplan.

Kartor över bebyggelsens och gatornas ålder.

Nulägesanalys stadsbild. Vy från Skinnarviksberget och Fjällgatan. Då åtgärder inom centralstationsområdet kan påverka stadsbilden analyseras ett antal utvalda vyer som anses särskilt viktiga för upplevelsen av stadsbilden. Vyerna täcker både Stockholms innerstad samt centralstationsområdet från nära håll.

 

 

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Arbetsgrupp:
Nico van Gelderen, Marcus Ängeby, Anna Birath, Urban Nilsson
År
Pågående
Kontaktperson