">In english

Baldersskolan

Danderyd

Baldersskolan i Danderyd är ett av Carl Nyréns tidiga verk. Den byggdes 1954. Eftersom klassrummen får dagsljus från två håll har de kunnat grupperas runt skolgården utan hänsyn till väderstrecken.

Läs mer

I Carl Nyréns arbete med skolor var ambitionen en mänsklig skala, en vänlig miljö, med god akustik och en känsla av sammanhang och överblickbarhet. Baldersskolan är ett exempel på utformning utifrån Carl Nyréns ideal för en god skolmiljö.

”Det var, tror jag, min blyghet som barn som gjorde att jag ville det skulle vara lätt att hitta. Inget rum fick ligga bakom hörnet. En liten skola, Baldersskolan i Danderyd, var den enda som till slut även fick den runda formen. Där tror jag också alla kände att de hörde tillsammans.” (…som krokigt skall bli, C. Nyrén 1990)

Grundstrukturen bygger på fem rektangulära volymer, med två klassrum i varje del, som är placerade kring en uppglasad korridor som omgärdar den runda skolgården. De fyra entréerna nås via den öppna skolgården vilket gör det möjligt att se vilka som kommer och går i skolan. De triangelformade utrymmena mellan de rektangulära volymerna nyttjas för toaletter och administrativa funktioner samtidigt som det skapar platser i korridoren där eleverna kan samlas innan och efter lektionerna. 

”Redan vid första besöket i skolan skulle barnen fatta sammanhangen och hitta och vara hemma i de olika rummen."

Den öppna karaktären förstärktes 1996 med en helt glasad gymnastiksal där ribbstolarna silar ljuset som friliggande spröjsar. Här kan hela skolan samlas vid möten och avslutningar.

1998 gjordes ytterligare en tillbyggnad med fyra nya klassrum, grupprum och en ny musiksal. Här utvecklades de krökta fasaderna med ytterligare en kvarts cirkel. Med den rundade formen och principer för fönster och dagsljus utökades skolans storlek till närmare det dubbla utifrån byggnadens grundstruktur. Materialen i fasad är tegel och falurött trä.

Fakta
Baldersskolan, Danderyd
Byggherre: Danderyds kommun
Byggår: 1954. Tillbyggnad 1996-98

Arkitektur
Carl Nyrén (ansvarig)
Tua Franklin (ansvarig projektering)
Olle Ahlborg
Helene Sandgren

Inredningsarkitektur
Karin Nyrén

Landskapsarkitektur
Nina Rydén

 


Framtidens skola?

Baldersskolan byggdes för över 60 år sedan utifrån den tidens behov, förutsättningar och pedagogik. När vi bygger skolor idag måste vi, precis som då, analysera skolornas framtida roll och undersöka hur nästa generationers läromiljöer ska utformas. Hur kommer morgondagens lärande att se ut? Vilken funktion kommer skolor, klassrum och lärare att fylla i en värld där kunskap finns gratis på nätet, lärarna chattar med eleverna på distans och stora delar av utbildningen är datorstödd?

Vi är övertygade om att arkitekturen har en central roll när utbildningssystemet omformas och lärandemetoderna utvecklas. Samhället, städerna, pedagogiken och tekniken är i ständig förändring, men grundläggande mänskliga behov består. Därför arbetar vi vidare utifrån Carl Nyréns ambition - miljöer utformade med människorna i fokus och där arkitektur, inredning, utemiljö och pedagogik samverkar för att stödja inlärning och kreativt tänkande.

Vi värnar om skolans status och plats i stadsväven - som en symbol för det demokratiska samhällsbygget. Och i första rummet sätter vi barnen som spenderar merparten av sin vakna tid i skolan. Vi vet att en bra utomhusmiljö ger positiva effekter på hälsa och studieresultat. Barnen behöver röra på sig, leka, fantisera och bygga upp sin fysiska förmåga idag och i morgon. Utifrån en helhetssyn har vi förutsättningar att skapa goda skolmiljöer där framtidens barn kan vistas och växa.

 

 

Projekttyp
Fakta
Byggherre
Danderyds Kommun
Byggår
1954, 1996-98
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
1998