Arkitekturpolicy Svalöv

På uppdrag av Svalövs kommun har Nyréns tagit fram en kommuntäckande arkitekturpolicy. När kommunen växer är det viktigt att platser utvecklas med hänsyn till befintliga värden för att nå ett hållbart samhälle. Arkitekturpolicyn är ett strategiskt planeringsunderlag inom arkitektur och kulturmiljö och är rådgivande vid planering och bygglov, för att kunna bygga vidare på kommunens befintliga kvalitéer.

 • Ort

  • Svalöv
 • Beställare

  Svalövs kommun
 • Status

  2020 - 2021
 • Kontaktperson

  Marta Wännman

Flygfoto Svalövs tätort. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur

Svalövs kommun ligger utanför Landskrona, i den starkt expanderande regionen mellan Malmö, Lund och Helsingborg. Svalöv har nyligen fått en ny station för pendeltrafik och har goda trafikförbindelsen, vilket gör kommunen attraktiv för såväl nya boende som företagsetableringar. Efterfrågan på bostäder på landsbygden är stor och en tredjedel av invånarna bor utanför tätorterna.

Inom kommunen finns en mångfald av natur- och landskapstyper som bidrar till en naturnära karaktär, och flera områden är klassade som riksintresse. Arkitekturpolicyn syftar till att främja en utveckling som sker på naturens villkor och samtidigt bidrar till att bevara, utveckla och tillgängliggöra den mångfald av värdefulla livsmiljöer och landskap som finns.

Flygfoto över Svalövs landsbygd. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Illustration med de olika tätorterna och landskapstyperna i Svalövs kommun. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur


Illustration med de olika tätorterna och landskapstyperna i Svalövs kommun.
Illustration över olika utbyggnadsfaser i Svalövs tätort. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Illustration över olika utbyggnadsfaser i tätorten Svalöv.

Policyn omfattar kommunens sex tätorter: Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga samt den omgivande landsbygden. Inom kommunen finns tre olika landskapstyper: slättbygden med sitt öppna flacka landskap i söder, skogsbygden som är mer kuperad och vegetationsklädd i norr och däremellan mellanbygden, vars landskap är en blandning av det öppna plana och det kuperade skogsklädda landskapet.

Arkitekturpolicyn innehåller en beskrivning av kommunens olika bebyggelsekaraktärer, både i tätorterna och på landsbygden. Utifrån de karaktärer som finns har förhållningssätt tagits fram för de olika miljöerna liksom för olika byggnadstyper. Arkitekturpolicyn ska vara vägledande i kommunens detaljplanering och bygglovgivning men också fungera som kunskapsunderlag och inspiration för invånare, fastighetsägare och byggaktörer vid ombyggnad och nybyggnad.

Bebyggelse. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Villabebyggelse i Röstånga. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Bebyggelse på landsbygden. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Villabebyggelse. Arkitekturpolicy Svalöv
Exempel på olika bebyggelsekaraktärer. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Exempel på olika bebyggelsekaraktärer.

Stor vikt har lagts vid att dokumentet ska vara pedagogiskt och lättbegripligt även för personer utan vana av frågeställningarna. Det är rikligt illustrerat med fotografier, kartor och principillustrationer som förklarar de olika karaktärsdragen.

Förhållningssätten är konkreta och vägledande och tydligt presenterade i punktform för respektive miljö eller bebyggelsekaraktär.

Illustration över tidstypiska karaktärsdrag. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Illustration över tidstypiska karaktärsdrag. Arkitekturpolicy Svalöv. Nyréns kulturmiljö, landskapsarkitektur, arkitektur
Kännetecknande karaktärsdrag visas ihop med typillustrationer för olika typer av bebyggelse.

Under arbetet med arkitekturpolicyn har de boende i kommunen tillfrågats om vilka favoritbyggnader och favoritplatser de vill lyfta fram samt hur de skulle vilja beskriva karaktären på sina orter.

Medborgardialogen har gjorts i form av en webbenkät under vintern 2020-2021. Resultatet har varit ett underlag för arkitekturpolicyn och redovisas även i densamma.