">In english

Wäckare Äng

Upplands Väsby

Wäckare Äng ligger i Upplands Väsby kommun, norr om Stockholm. Här planeras ca 60 bostäder att uppföras som rad- och parhus i kanten av Stora Wäsbys ägor. Området ligger i utkanten av tätorten inom ett värdefullt kulturlandskap av riksintresse. Visionen är att skapa ett boende där arkitektur, konst och landskap integreras till en harmonisk helhet.

Nyréns Arkitektkontor har för kommunens räkning upprättat detaljplaner för området och självständigt drivit planprocessen i samverkan med markägare, dess konsult och kommunens övriga aktörer. Till planen hör även ett gestaltningsprogram, vars syfte är att ge övergripande riktlinjer för hur området ska gestaltas med hänsyn till den omgivande bebyggelsen och kulturlandskapet.

Läs mer

I ett annat uppdrag har Nyréns landskapsarkitekter och modellverkstad svarat för landskapsanalys, landskapsgestaltning och fysik modell för byggherrens Carl de Geers räkning. Arbetet har skett i nära samarbete med ansvarig arkitekt Peter Sahlin på PS Arkitektur, som svarat för ett samlande arkitektoniskt koncept för bebyggelse och planstruktur och högt ställda visioner om miljöprofil och identitet.

Inspiration till gestaltningen kommer från kulturlandskapet och platsen. Planområdet har historisk tyngd som landskapsbild tillhörande Stora Wäsbys barockparkanläggning, vilket motiverar en gestaltning kännetecknad av reducering, enkelhet, öppenhet och variation. Utbyggnadsområdets struktur och volymer liksom mötet mellan gammal och ny bebyggelse gestaltas med hänsyn både till befintlig arkitektur och som del av fronten till tätorten Upplands Väsby.

Platsens historia ska även fortsättningsvis vara avläsbar i den byggda miljön genom ett böljande taklandskap och genom att landskapsrummet mot angränsande skogsbryn hålls öppet. En gestaltad vall skapar fond mellan bostadsområdet och barockparken sedd från järnvägen, liksom mot angränsande villabebyggelse. Viktiga vyer tas tillvara och en sekvens av platser och utblickar mot landskapet skapas när man rör sig genom området.  Anlagd vegetation ska i växtval och plantering relatera till landskapets vilda flora och karaktär.

Utbyggnadsområdet är uppdelat i två detaljplaner, där väsentliga gestaltningsprinciper aktivt följs upp med bestämmelse. Del 1 avser bostäder, allmän gata och parkmark med kommunalt huvudmannaskap och del 2 avser allmän park och natur med enskilt huvudmannaskap.

För konstnärlig utsmyckning i området svarar Charlotte Gyllenhammar.

Mer information

Projekttyp
Fakta
Medverkande detaljplan
Maria Engström (ansvarig), Sofia Westerlund, Susanne Arvidsson
Medverkande landskapsarkitektur
Pia Englund (ansvarig), Ronny Brox
Beställare landskapsarkitektur
PS Arkitektur genom Peter Sahlin
År
2009
Kontaktperson