">In english

VHC i Ultuna

Arkitektur och Landskap

Närhet och transparens är ledord för nya VHC-projektet på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Här skapas ett nationellt centrum för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och djursjukvård, som med sin samlade vetenskapliga och kliniska kompetens kommer att vara en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.

2017 tilldelades Campus Ultuna i Uppsala den internationella utmärkelsen Green Flag Award för sina alternativa grönytor med biologisk mångfald. Det var första gången utmärkelsen gick till Sverige.
 

Läs mer

I september 2014 invigs veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC, för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur. På uppdrag från Akademiska Hus och SLU har Nyréns Arkitektkontor ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur.

VHC mäter 53 000 kvadratmeter och inrymmer Sveriges enda universitetsdjursjukhus och utbildningar av veterinärer, husdjursvetare och andra angränsande yrken. Byggnaden har kapacitet för 1000 studenter samt  700 forskareoch lärare. I anslutning till huvudbyggnaden ligger djursjukhuset med mottagning för 7000 hästar och 24 000 smådjur per år, samt ytterligare en undervisningsbyggnad med mer specialiserade lokaler såsom exempelvis amfiteatrar. Till anläggningen hör också tre stallar. Samtliga delar binds samman av en glasad kommunikationslänk som kallas stallgången.

Tidigare var verksamheten utspridd på flera håll i Uppsala men med nya VHC är alla delar samlade under samma tak vilket ger många tillfällen för kreativa möten och gränsöverskridande konstellationer. Överhuvudtaget har möten, närhet, öppenhet och transparens varit ledord i arbetet med VHC. Visionen har varit att tillsammans med övriga nybyggnadsprojekt i området skapa en tät campusstruktur.

Akademiska Hus gjorde inför arbetet med VHC en undersökning som visade att studenter, lärare och forskare alla efterfrågade "en hög spaningsfaktor", möjligheten att naturligt kunna se och få kontakt med kamrater, lärare, kollegor och professorer. Det har arkitekterna tagit fasta på.

En viktig aspekt av projektet har också varit att skapa möjligheter till samarbete och resursdelning, för att stärka SLU i den internationella konkurrensen inom biomedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning. I VHC:s runda laboratoriebyggnad ges stora möjligheter att effektivt samutnyttja ytor, utrustning och personal, genom att exempelvis avancerad utrustning placeras i centrum så att den kan delas mellan olika forskarlag.

VHC är ett resultatet av ett nära samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska Hus, Skanska och Nyréns Arkitektkontor.

VHC uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.

Läs mer om VHC Inredning här

Projekttyp
Fakta
Arkitekt
Dag Beskow
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
2014
Kontaktperson